Соопштение за ЈП и ЈА Веселчани

БР._______________ од________________.2022 год. Прилеп Врз основа на член 35, став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и...

Одлука за избор за унапредување на административни службеници по интерен оглас

Врз основа на член 52 став (1), (2) и (5) од Законот за административни  службеници („Службен весник на РМ“бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016...

Јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,...

ПОПИС 2021: Списоци за тестирање на кандидати за инструктори и попишувачи за Комисија за...

Тестирањето на сите кандидати ќе биде спроведено во просториите на Гимназија „Мирче Ацев“ во Прилеп според следниот распоред: СЕДИШТЕ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ИМЕ НА РОДИТЕЛ ОПШТИНА 11.03.2021г од 10:00 часот во...

Одлука за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 став 1 2 и 5 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016,...

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на Локална урбанистичко-планска документација за изградба на објекти со класа на намена Е2-комунална супраструктура за производство на...

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Општина Прилеп, Оперативниот...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат

Бр. 10-1185/3 од 27.06.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање /надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на...

Врз основа на член 50 од законот за локална самоупрва ("Службен весник на РМ" број 05/02) а согласно Програмата за уредување на градежно земјиште...