Годишни сметки за сите основни училишта во Општина Прилеп

785-19 Kliment Godisna za 2018 785-23 Kliment Godisna za 2018 785-38 Kliment Godisna za 2018 787 Blaze Godisna za 2018 787 KlimentGodisna za 2018 787 Krume Godisna...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 6, БЛОК 6.3, ОПШТИНА ПРИЛЕП кој се наоѓа во западниот прериферен...

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

СООПШТЕНИЕ – ДАНОК НА ИМОТ

Им се соопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, задолжително да...

НАЦРТ Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...

ЈАВЕН ПОВИК за здруженијата на граѓани, фондации и спортски клубови

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп, (“Службен гласник...

Проектна програма за површински соларни и фотоволтаични електрани

БР.10-525/2  од  15.02.2022 година  ПРИЛЕП Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план...

Проектна програма за Урбанистички проект за површински соларни и фотоволтаични електрани

БР.10-482/3 од  24.02.2022година ПРИЛЕП Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински...

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) ...