ЈАВЕН ПОВИК за здруженијата на граѓани, фондации и спортски клубови

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп, (“Службен гласник...

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП  ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05,...

Се одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПЛАНСКА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13 –...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП за инфраструктура

Бр. 10-1127/3 од 27.06.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...

Известување

Организаторот на "Пиво фест",Баги коминикации Ги известува сите правни лица заинтерсирани за закуп на локација за промотивни или продажни активности за време на Фестивалот...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За планскиот документ Предлог детален урбанистички план за четврт 2, блок 2.3  КО Прилеп, Општина Прилеп, што се носи согласно Програмата за изработка на...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За КОМПЛЕКС ЗА ГРУПНО ДОМУВАЊЕ, СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТАРИ ЛИЦА –...

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

ОПШТИНА ПРИЛЕП РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА Друштво за откопување, преработка и трговија со мермери „БЕЛМАР“ ДООЕЛ Скопје   Подносител на барањето: Друштво за откопување, преработка и...

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УП ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на Архитектонско урбанистички проект (АУП) за ГП бр.1.1, по ДУП за УЕ 1 и 2, дел од...