Јавен повик за формирање иницијативен одбор

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР  1.Општина Прилеп распишува Јавен повик за формирање Иницијативен одбор, согласно член 17 од Законот за младинско учество и...

Годишна сметка на буџет, орган, наменски дотации и наменски дотации за пожарна заштита 2017

Годишна сметка за буџет 2017 - ПРЕВЗЕМИ Годишна сметка за орган 2017 - ПРЕВЗЕМИ Годишна сметка за наменски дотации 2017 – ПРЕВЗЕМИ Годишна сметка за дотации и пожарна...

СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид на проект за фотонапонски централи

Бр. 10-21/1 од 04.01.2023 година Врска бр. 10-1925/1 од 19.07.2022 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на...

ПОКАНА И ПРИЈАВА ЗА КАРНЕВАЛ „ПРОЧКА 2023“

ПОКАНА И ПРИЈАВА ЗА КАРНЕВАЛ „ПРОЧКА 2023“ Пријава за „Прочка 2023“ Покана за „Прочка 2023“

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За планскиот документ Предлог детален урбанистички план за четврт 3, блок 3.13  КО Прилеп, Општина Прилеп, што се носи согласно Програмата за изработка на...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за блок 3.11

         Врз основа на чл. 65 став (6) од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,...

Годишен извештај и сметка за работењето на Општина Прилеп за 2018

Годишен извештај и сметка за работењето на Општина Прилеп за 2018 (документот можете да го превземете со еден клик на насловот кој ви е потребен) Godisna...

Известување за достапност на документ План за управување со животна средина и социјални аспекти...

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од...

За спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат за објекти со...

Бр. 10-69/4 од 15.03.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот...

Проектна програма за Урбанистички проект за површински соларни и фотоволтаични електрани

БР.10-524/2 од  15.02.2022 година ПРИЛЕП Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план...