Општина Прилеп апелира до стопанските субјекти да ги пополнат формуларите за потребите на гасификацијата

Општина Прилеп во рамките на проектот „Гасификација на Прилеп“, веќе две недели на терен врши анкета на стопанските субјекти од градот, со цел правилна...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Планскиот документ – Урбанистички план за вон населено место  за туристичко - рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп, што се носи согласно со...

Одлука за одобрување на извештајот за договорен износ по доверители и извештај за вкупен...

документите се превземаат со клик на посакованиот наслов Одлука за odobruvanje na Izvestajot za dogovoren iznos po doveriteli 2019 Izvestaj za vkupen dogovoren iznos po doveriteli

Апел за помош

Да му помогнеме на нашиот сограѓанин. Девизна сметка (превземи документ)

НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ЦРТЕЖ НА ТЕМА „МАРКОВИ КУЛИ – ПРЕДИЗВИК ЗА СИТЕ НАС“

Општина Прилеп во рамките на проектот „Маркови Кули – заштита и делување“, кој е дел од Програмата за подобрување на управувањето со заштитените подрачја,...

Годишен извештај и сметка за работењето на Општина Прилеп за 2018

Годишен извештај и сметка за работењето на Општина Прилеп за 2018 (документот можете да го превземете со еден клик на насловот кој ви е потребен) Godisna...

Известување за склучен договор

Известување за склучен договор за јавната „Набавка на систем за откривање на истекување на вода и опрема за мерење“. Документот можете да го преземете...

Повторна јавна презентација и јавна анкета

СООПШТЕНИЕ за Организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален Урбанистички План за четврт 7, блок 7.4, плански опфат 1, КО...

Одлука за неспроведување на стратегиска оценка

Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за Предлог ДУП четврт 7, блок 10.7. Формулар Одлука

Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на архитектонско- урбанистички проект за препарцелација и формирање на нови градежни парцели ГП168.1 и ГП 168.2 од...