Известување за склучен договор

Известување за склучен договор за јавната „Набавка на систем за откривање на истекување на вода и опрема за мерење“. Документот можете да го преземете...

ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА...

Комисијата за општествени дејности и заштита на правата на децата при Советот на Општина Прилеп распишува повик за предлагање на кандидати за членови на Советот на...

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2020

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп, (“Службен гласник...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Канатларци, КО Канатларци, Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат на УПС Канатларци...

Одлука за неспроведување на стратегиска оценка

Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за Предлог ДУП четврт 7, блок 7.1 Формулар Одлука

Набавка на хидраулична автоматска континуална преса

Наслов на договор: Набавка на хидраулична автоматска континуална преса Референца за публикација: BIOREAL 1163/3 Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп има намера да додели Договор за набавка...

Прекинување на набавка на систем за откривање на истекување на вода и опрема за...

Прекинување на набавка на систем за откривање на истекување на вода и опрема за мерење, ГИС софтвер за водоснабдување и канализација, вклучувајќи и видео надзор...

Јавна презентација и јавна анкета

Се  организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за четврт 2, блок 2.3, КО Прилеп,Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат на...

Одлука за распишување избори на членови на Советите во урбаните и месни заедници во...

Врз основа на член 84 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”5/2002) и член 113 став 2 од Статутот на Oпштина Прилеп...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2018 за унапредување на административен службеник во Општина Прилеп

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), како и член...