Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Планскиот документ – Урбанистички план за вон населено место  за туристичко - рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп, што се носи согласно со...

Записник од Комисијата за финансирање и буџет

Записник од Комисијата за финансирање и буџет за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2019 година, наменети за финансирање на програмски...

Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација на архитектонско урбанистички проект за формирање на две градежни парцели ГП бр.1.1 и ГП бр.1.2 од постојна...

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016,163/2016, 64/2018 и 168/2018),...

ОБЈАВА бр.01/2019 за давање под закуп недвижна ствар-деловен простор

Врз основа на член 2 став 4 алинеа 1 и член 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со...

ПОПИС 2021: Списоци за тестирање на кандидати за инструктори и попишувачи за Комисија за...

Тестирањето на сите кандидати ќе биде спроведено во просториите на Гимназија „Мирче Ацев“ во Прилеп според следниот распоред: СЕДИШТЕ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ИМЕ НА РОДИТЕЛ ОПШТИНА 11.03.2021г од 10:00 часот во...

Известување од секторот за урбанизам на Општина Прилеп

Ги известуваме сите граѓани и правни субјекти на територијата на општина Прилеп, коишто поднеле барања за легализација на бесправно изградени објекти, во согласност со...

Апел за помош

Да му помогнеме на нашиот сограѓанин. Девизна сметка (превземи документ)

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Општина Прилеп, Оперативниот...

ЈАВЕН ОГЛАС за формирање на партиципативно тело

Врз основа на член 46 од Закон за урбанистичко планирање  (“Сл.весник на РСМ” бр.32/2020), Градоначалникот на Општина Прилеп објавува : ЈАВЕН ОГЛАС за  формирање на партиципативно...