Одделение за ЛЕР

Формулари за електронско пополнување

Барање за утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем – ПРЕВЗЕМИ

Барање за регистрација на трговска дејност од мал обем – ПРЕВЗЕМИ

Барање за заверка на норматив на храна и пијалоци –ПРЕВЗЕМИ

Пријава за мин. тех. услови на дел.објекти  во ПП – ПРЕВЗЕМИ

Пријава за работно време на деловни објекти ПП – ПРЕВЗЕМИ

Пријава за работно време на туристички агенции – ПРЕВЗЕМИ

Пријава за работно време на угостителски објекти – ПРЕВЗЕМИ

Барање за потврда за ИПАРД 2014-2020

  • Образец за ИПАРД – опис на инвестицијата – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање за издавање на потврда дека инвестицијата е во согласност со Стратегијата за локален економски развој на Општина Прилеп – ПРЕВЗЕМИ