ДУП

Детален урбанистички план за Четврт 2, Блок 2.14 и Блок 2.15 КО Прилеп ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПЛАНСКА ПРОГРАМА
НАЦРТ ПЛАН
ПРЕДЛОГ ПЛАНДетален урбанистички план по Регулациски План за четврт 7, блок 7.3 блок за детално планирање 7.3.1 КО Прилеп ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПЛАНСКА ПРОГРАМА
НАЦРТ ПЛАН
ПРЕДЛОГ ПЛАНДетален урбанистички план за четврт 3, блок 3.1, плански период 2022 – 2027, Општина Прилеп

ПЛАНСКА ПРОГРАМА
НАЦРТ ПЛАН
ПРЕДЛОГ ПЛАН