Култура

Во градот Прилеп постојат следните културни и информативни институции: Дом на култура „Марко Цепенков“, Народен театар „Војдан Чернодрински“, Градска библиотека „Борка Талески“, Народен музеј, Меморијален музеј на НОБ, радиостаници, ТВ куќи, списанија, весници, Парк на Револуцијата и Музеј на тутун.