Урбанистички проекти по член 58 став 6

52473 – Урбанистички проект согласно Член 58 Став (6) од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1683, КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрина енергија – среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од К.П.бр.1717/1, К.О.Селце, Општина Прилеп.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Урбанистички проект вон опфат за објекти со намена E 1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1576, КО Селце Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.9 – Телекомуникациски водови – локални телекомуникациски водово со подземни водови и мрежи и помошни инсталации, КО Ракле, КО Топлица, КО Царевиќ, КО Тројаци, КО Беловодица, КО Плетвар, КО Леништа и КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежни парцели со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1MW, на КП 35, КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1 MW на дел од КП 242 и 252 КО Галичани – општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) НА КП 343 КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) НА КП 347 КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.9 – Телекомуникациски водови – локални телекомуникациски водово со подземни водови и мрежи и помошни инсталации, КО Ракле, КО Топлица, КО Царевиќ, КО Тројаци, КО Беловодица, КО Плетвар, КО Леништа и КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрина енергија – среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од К.П.бр.1717/1, К.О.Селце, Општина Прилеп.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни ифотоволтаични електранисо капацитет до 1 MW на КП 940/1, 940/2 и КП 940/3 КО Беровци-општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Урбанистички проект согласно Член 58 Став (6) од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1683, КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрина енергија – среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од К.П.бр.1717/1, К.О.Селце, Општина Прилеп.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ