Урбанистички проекти по член 58 став 6

 

Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена Е1.8- инфраструктура за пренос на електрична енергија – 10kV вод на КП 2354/1-дел и КП 3041-дел КО Тополчани, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за трафостаница ТС 10(20)/0,4 kV на КП 2641/2, КО Варош, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за поставување на нов средно напонски 10kV кабелски вод низ КП 398-дел, КП 399- дел КО Ново Лагово и КП 4601-дел, КП 4834-дел и КП 4869-дел КО Прилеп, Општинa Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 36/1 и КП 37/1, КО Старо Лагово, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежни парцели со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 4/5 КО Волково, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежни парцели со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 38/1 КО Старо Лагово, Општина Прилеп 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА EНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) СО МОЌНОСТ ДО 1.5MW НА ДЕЛ ОД К.П.бр.1717/1, К.О.СЕЛЦЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани од обновливи извори на енергија со капацитет до 1MW, на КП 1925 КО Селце, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) СО МОЌНОСТ ДО 2MW НА К.П.бр.2579, К.П.бр.2595, К.П.бр.2596/2, К.П.бр.2596/3 И К.П.бр.2597, К.О.ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, СО НАМЕНА Е1.13 – ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА ВО КО ГАЛИЧАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г2.1-лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на КП 915/4-дел КО Беровци, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW, НА КПбр.940/1, КПбр.940/2 и КПбр.940/3 КО БЕРОВЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 50/1, КП 50/2 и КП 51,
КО Старо Лагово, општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА НА КП 2597/2, КО ВАРОШ,
ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА НА КП 2549/2, КО ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА НА КП 2551/2, КО ВАРОШ,
ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА НА КП 2546/2, КО ВАРОШ,
ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА НА КП 2595/2, КО ВАРОШ,
ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1683, КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

 Урбанистички проект вон опфат за објекти со намена E 1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1576, КО Селце Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.9 – Телекомуникациски водови – локални телекомуникациски водово со подземни водови и мрежи и помошни инсталации, КО Ракле, КО Топлица, КО Царевиќ, КО Тројаци, КО Беловодица, КО Плетвар, КО Леништа и КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ


 


Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежни парцели со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1MW, на КП 35, КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1 MW на дел од КП 242 и 252 КО Галичани – општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) НА КП 343 КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) НА КП 347 КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

УРБАНИНСТИЧКО РЕШЕНИЕ 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрина енергија – среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од К.П.бр.1717/1, К.О.Селце, Општина Прилеп.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ