Општи акти

Општи акти кои што ги донесува општината се:

  • Статутот на општината претставува пропис со кој што општината го уредува вршењето на своите надлежности;
  • Буџетот на општината претставува годишен план за финансирање на функциите и обврските на Единицата на локалната самоуправа и Фондовите, и се состои од годишна проценка на приходите и трошоците по намени;
  • Генералниот (ГУП) и деталните урбанистички планови (ДУП) го претставуваат урбанистичкото уредување на општината.