Надлежности градоначалник

(1) Градоначалникот:

 1. Ја претставува и застапува општината;
 2. Ја контролира законитоста на прописите на советот;
 3. Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
 4. Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
 5. Го обезбедува извршувањето на работите кои што со закон и се делегирани на општината;
 6. Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
 7. Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
 8. Го извршува буџетот на општината;
 9. Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
 10. Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
 11. Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
 12. Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 13. Раководи со општинската админстрација;
 14. Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
 15. Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот и
 16. Врши други работи утврдени со закон и со статутот на општината.

(2) Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.