Контакт со граѓани што имаат некаков вид на попреченост

Лице за контакт со граѓани шти имаат некаков вид на попреченост е Светлана Талева на работно место – помлад референт за административни работи и упатување на граѓани/странки.

Телефон за контакт 048/401-720.