Стратешки планови

Стратегија за ЛЕР на општина Прилеп 2014-2020 pdf