Стратешки планови

Стратегија за ЛЕР на општина Прилеп 2014-2020 pdf

Стратегија за климатски промени pdf

Стратегија за управување со ризици pdf