Слободен пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер  се поставени:

Даниела Тренкоска Тодороска

e-mail: daniela.trenkoska.todoroska@gmail.com

Кате Стеваноска

e-mail: krsteskakate@yahoo.com

Марија Ташкоска

e-mail: marija.tashkoska@gmail.com

Телефон  075/385-718 – правен сектор

Начин на поднесување барање за пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица. Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и друг закон.

Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис.

Образецот на Барањето содржи назив на Имателот на информацијата, личното име и презиме на Барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице, опис на информацијата со која сака да се запознае, на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација и на каков начин да му се достави бараната информација.

Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Барателот не е должен да го образложи барањето.

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува е достапна до јавноста преку:

 • Огласна табла во општината
 • преку веб страната; prilep.gov.mk

Образец – барање за информации од јавен карактер

Образец – Жалба

Линк до страната на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

www.aspi.mk 

Барањата за пристап до информации од јавен карактер граѓаните можат да ги поднесат по електронски пат на службеното лице, до архивата или по пошта , на следната адреса:

Општина Прилеп

Адреса: Прилепски бранители бб, 7500 Прилеп

Република Македонија

 1. НАДЛЕЖНОСТИ КОИ ГИ ИЗВРШУВА СОГЛАСНО ЗЛС надлежности
 2. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ НА ИНСТИТУЦИЈАТА контакт
 3. ПОДАТОЦИ ЗА ФУНКЦИОНЕРОТ, ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ градоначалник
 4. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ СО СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ слободен пристап до информации
 5. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ СО ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ
 6. СПИСОК НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИЈАТА СО ПОЗИЦИЈА список на вработени
 7. ЗАКОНИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИИ законски акти
 8. ПРОПИСИТЕ ШТО ВО РАМКИТЕ НА СВОЈАТА НАДЛЕЖНОСТ ГИ ДОНЕСУВА ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИЈАТА ВО ВИД НА ПОДЗАКОНСКИ АКТ  кодекс правилници
 9. ОРГАНОГРАМ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА органограм
 10. СТРАТЕШКИ ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАБОТА НА ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ стратешки планови  акциони планови
 11. ГОДИШНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА службен гласник регистар на донесени акти  програми и планови
 12. ГОДИШЕН БУЏЕТ  И ЗАВРШНА СМЕТКА завршна сметка буџет 
 13. ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ ПО КВАРТАЛИ И ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТОТ извештаи  завршни сметки
 14. РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ревизорски извештај
 15. ВИДОВИ УСЛУГИ КОИ ГИ ДАВААТ ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ услуги
 16. ТАРИФНИЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕАЛНИ АКТИ услуги
 17. НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ начин
 18. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ набавки
 19. ПРЕДЛОГ НА ПРОГРАМИ, ДОНЕСЕНИ ПРОГРАМИ ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП,СТРАТЕГИИ, МИСЛЕЊА , СТУДИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА гласник архива службен гласник
 20. ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТА КОИ ГИ ПОДНЕСУВААТ ДО ОРГАНИТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ КОНТРОЛА И НАДЗОР извештаи слободен пристао извештај
 21. СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТАТА, КАКО И ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ, АКТИ И МЕРКИ СО КОИ СЕ ВЛИЈАЕ НА ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА ГРАЃАНИТЕ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НАДЛЕЖНОСТА И  РАБОТАТА НА ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИИ
 22. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НАДЛЕЖНОСТА И РАБОТАТА НА ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИЈАТА огласна табла
 23. ПОДАТОЦИ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА УТВРДЕНИ СО ЗАКОН:
  – НАДЛЕЖНОСТ НА СОВЕТОТ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ,
  – МЕСНА САМОУПРАВА,
  – УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
  – КОМУНАЛНО УРЕДУВАЊЕ
  – ЛОКАЛЕН ЕКОНМСКИ РАЗВОЈ,
  – КУЛТУРА,
  – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
  – ОБРАЗОВАНИЕ
  – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
  – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
  – ПП ЗАШТИТА
 24. ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО
 25. ИНФОРМАЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ТЕКОВНИ И ИДНИ ПРОЕКТИ