Слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006) гo определи:

Александар Салатоски – вработен во општинската администрација на општина Прилеп на работно место Раководител на одделение за буџетска координација, телефон (048) 401-721 факс (048) 401-710 e-mail: oppp@prilep.gov.mk за службенo лицe задолженo за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на општина Прилеп.

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува е достапна до јавноста преку:

 • Огласна табла во општината
 • преку веб страната; www.prilep.gov.mk

Документи за преземање:

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА

ОПШТИНА ПРИЛЕП

 • СТАТУТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
 • ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
 • БУЏЕТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП И ГОДИШНА СМЕТКА
 • ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
 • ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
 • ПРОПИСИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА ПОВРЗАНИ СО РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО ” СЛ. ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП”
  – ОДЛУКИ,
  – РЕШЕНИЈА,
  – ПРАВИЛНИЦИ,
  – ИНФОРМАЦИИ,
  – ЗАКЛУЧОЦИ
 • ПРЕДЛОГ НА ПРОГРАМИ, ДОНЕСЕНИ ПРОГРАМИ ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП,СТРАТЕГИИ, МИСЛЕЊА , СТУДИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА
 • СИТЕ ПОВИЦИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА УТВРДЕНИ СО ЗАКОН
 • ПОДАТОЦИ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА УТВРДЕНИ СО ЗАКОН:
  – НАДЛЕЖНОСТ НА СОВЕТОТ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ,
  – МЕСНА САМОУПРАВА,
  – УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
  – КОМУНАЛНО УРЕДУВАЊЕ
  – ЛОКАЛЕН ЕКОНМСКИ РАЗВОЈ,
  – КУЛТУРА,
  – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
  – ОБРАЗОВАНИЕ
  – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
  – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
  – ПП ЗАШТИТА
 • ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО
 • СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА
 • ИНФОРМАЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ТЕКОВНИ И ИДНИ ПРОЕКТИ