Слободен пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 3 алинеа 5 и член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ” бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016, и 64/2018 и Сл.весник на РСМ бр.98/2019), Градоначалникот на Општина Прилеп го определи:

Административниот службеник Кате Стеваноска, распоредена на работно место контакт со граѓани, месна самоуправа и невладини организации, со звање виш соработник и шифра на работно место УПР 01 01 В02 000 за службено лице за посредување со информации од јавен карактер.

Телефон (048) 401-733 факс (048) 401-710 e-mail: krsteskakate@yahoo.com за службенo лицe задолженo за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на Општина Прилеп

Административниот службеник  Даниела Тренкоска Тодороска,  распоредена на работно место контакт со граѓаните, невладините организации, облиците на месна самоуправа, информирање,  правна помош, предлози и претставки со звање раководител на  одделение и шифра на работно место УПР0101Б04000 за службено лице  за посредување со информации од јавен карактер.

Телефон (048) 401-733 факс (048) 401-710 e-mail: daniela.trenkoska.todoroska@gmail.com за службенo лицe задолженo за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на Општина Прилеп

Административниот службеник Марија Ташкоска, распоредена на работно место коресподент со звање соработник и шифра на работно место УПР 0101В03000 за службено лице за посредување со информации од јавен карактер.

Телефон (048) 401-733 факс (048) 401-710 e-mail: marija.tashkoska@gmail.com за службенo лицe задолженo за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на Општина Прилеп

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува е достапна до јавноста преку:

 • Огласна табла во општината
 • преку веб страната; www.prilep.gov.mk

Документи за преземање:

 1. НАДЛЕЖНОСТИ КОИ ГИ ИЗВРШУВА СОГЛАСНО ЗЛС надлежности
 2. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ НА ИНСТИТУЦИЈАТА контакт
 3. ПОДАТОЦИ ЗА ФУНКЦИОНЕРОТ, ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ градоначалник
 4. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ СО СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ слободен пристап до информации
 5. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ СО ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ
 6. СПИСОК НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИЈАТА СО ПОЗИЦИЈА список на вработени
 7. ЗАКОНИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИИ законски акти
 8. ПРОПИСИТЕ ШТО ВО РАМКИТЕ НА СВОЈАТА НАДЛЕЖНОСТ ГИ ДОНЕСУВА ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИЈАТА ВО ВИД НА ПОДЗАКОНСКИ АКТ  кодекс правилници
 9. ОРГАНОГРАМ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА органограм
 10. СТРАТЕШКИ ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАБОТА НА ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ стратешки планови  акциони планови
 11. ГОДИШНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА службен гласник регистар на донесени акти  програми и планови
 12. ГОДИШЕН БУЏЕТ  И ЗАВРШНА СМЕТКА завршна сметка буџет 
 13. ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ ПО КВАРТАЛИ И ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТОТ извештаи  завршни сметки
 14. РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ревизорски извештај
 15. ВИДОВИ УСЛУГИ КОИ ГИ ДАВААТ ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ услуги
 16. ТАРИФНИЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕАЛНИ АКТИ услуги
 17. НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ начин
 18. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ набавки
 19. ПРЕДЛОГ НА ПРОГРАМИ, ДОНЕСЕНИ ПРОГРАМИ ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП,СТРАТЕГИИ, МИСЛЕЊА , СТУДИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА гласник архива службен гласник
 20. ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТА КОИ ГИ ПОДНЕСУВААТ ДО ОРГАНИТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ КОНТРОЛА И НАДЗОР извештаи слободен пристао извештај
 21. СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТАТА, КАКО И ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ, АКТИ И МЕРКИ СО КОИ СЕ ВЛИЈАЕ НА ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА ГРАЃАНИТЕ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НАДЛЕЖНОСТА И  РАБОТАТА НА ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИИ
 22. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НАДЛЕЖНОСТА И РАБОТАТА НА ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИЈАТА огласна табла
 23. ПОДАТОЦИ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА УТВРДЕНИ СО ЗАКОН:
  – НАДЛЕЖНОСТ НА СОВЕТОТ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ,
  – МЕСНА САМОУПРАВА,
  – УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
  – КОМУНАЛНО УРЕДУВАЊЕ
  – ЛОКАЛЕН ЕКОНМСКИ РАЗВОЈ,
  – КУЛТУРА,
  – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
  – ОБРАЗОВАНИЕ
  – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
  – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
  – ПП ЗАШТИТА
 24. ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО
 25. ИНФОРМАЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ТЕКОВНИ И ИДНИ ПРОЕКТИ