Слободен пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 3 алинеа 5 и член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ” бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), Градоначалникот на општина Прилеп го определи:

Административниот службеник Кате Стеваноска, распоредена на работно место контакт со граѓани, месна самоуправа и невладини организации, со звање виш соработник и шифра на работно место УПР 01 01 В02 000 за службено лице за посредување со информации од јавен карактер.

Телефон (048) 401-733 факс (048) 401-710 e-mail: krsteskakate@yahoo.com за службенo лицe задолженo за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на општина Прилеп.

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува е достапна до јавноста преку:

 • Огласна табла во општината
 • преку веб страната; www.prilep.gov.mk

Документи за преземање:

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА

ОПШТИНА ПРИЛЕП

 • СТАТУТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
 • ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
 • БУЏЕТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП И ГОДИШНА СМЕТКА
 • ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
 • ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
 • ПРОПИСИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА ПОВРЗАНИ СО РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО ” СЛ. ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП”
  – ОДЛУКИ,
  – РЕШЕНИЈА,
  – ПРАВИЛНИЦИ,
  – ИНФОРМАЦИИ,
  – ЗАКЛУЧОЦИ
 • ПРЕДЛОГ НА ПРОГРАМИ, ДОНЕСЕНИ ПРОГРАМИ ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП,СТРАТЕГИИ, МИСЛЕЊА , СТУДИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА
 • СИТЕ ПОВИЦИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА УТВРДЕНИ СО ЗАКОН
 • ПОДАТОЦИ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА УТВРДЕНИ СО ЗАКОН:
  – НАДЛЕЖНОСТ НА СОВЕТОТ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ,
  – МЕСНА САМОУПРАВА,
  – УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
  – КОМУНАЛНО УРЕДУВАЊЕ
  – ЛОКАЛЕН ЕКОНМСКИ РАЗВОЈ,
  – КУЛТУРА,
  – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
  – ОБРАЗОВАНИЕ
  – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
  – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
  – ПП ЗАШТИТА
 • ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО
 • СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА
 • ИНФОРМАЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ТЕКОВНИ И ИДНИ ПРОЕКТИ