Извештаи

Извештаи – СЕКТОР ФИНАСИИ И БУЏЕТ

 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.10.2023 година до
  31.12.2023 година (Образец К1)K-1
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.10.2022 година до
  31.12.2023година (Образец К1, К2 и К3)K-1 K-2  K-3
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.07.2022 година до
  30.09.2022 година (Образец К1, К2 и К3) K-1 K-2 K-3
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.04.2022 година до
  30.06.2022 година (Образец К1, К2 и К3) K-1  K-2  K-3
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до
  31.03.2022 година (Образец К1, К2 и К3) превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до
  31.03.2021 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.04.2021 година до
  30.06.2021 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.07.2021 година до
  30.09.2021 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.10.2021 година до
  31.12.2021 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.07.2020 година до
  30.09.2020 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.07.2020 година до
  30.09.2020 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.04.2020 година до
  30.06.2020 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до
  31.03.2020 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.04.2019 година до
  30.06.2019 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до
  31.03.2019 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до
  31.03.2018 година
  (Образец К1, К2 и К3) превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година (Образец К1, К2 и К3) – превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година (Образец К1, К2 и К3)превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2014 година до 30.06.2014 година (Образец К1, К2 и К3) превземи

Извештаи – СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

 • Извештај од реализирани активности во текот на 2022 година – превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2021 година – превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2020 година – превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2019 година – превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2018 година – превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2015 година – превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2014 година – превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2013 година – превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2012 година – превземи

Извештаи – ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ

 • Годишен извештај за работата на општинскиот просветен инспектор за 2020 година – превземи
 • Годишен извештај за 2016 год. на бројчани показатели и коментар на резултатите од реализација на годишната програма за работа на овластениот просветен инспектор – превземи
 • Годишен извештај за 2013 год. на бројчани показатели и коментар на резултатите од реализација на годишната програма за работа на овластениот просветен инспектор – превземи
 • Годишен извештај за 2012 год. на бројчани показатели и коментар на резултатите од реализација на годишната програма за работа на овластениот просветен инспектор – превземи
 • Годишен извештај за 2011 год. на бројчани показатели и коментар на резултатите од реализација на годишната програма за работа на овластениот просветен инспектор – превземи

Службеник за млади на Општина Прилеп

 • Годишен извештај за спроведени активности за 2021 година – превземи

Квартални извештаи на овластен инспектор за животна средина

  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2023година (10-12 месец) – Квартален 10-12.2023
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2023година (7-9 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2022година (7-9 месец) – превземи превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2022година (4-6 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2022година (1-3 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2021 година (10-12 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2021 година (7-9 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2021 година (4-6 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2021 година (1-3 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2020 година (10-12 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2020 година (7-9 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2020 година (4-6 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2020 година (1-3 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2019 година (10-12 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2019 година (7-9 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2019 година (4-6 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2019 година (1-3 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2018 година (10-12 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2018 година (7-9 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2018 година (4-6 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2018 година (1-3 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2017 година (10-12 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2017 година (7-9 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2017 година (4-6 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2017 година (1-3 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2016 година (10-12 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2016 година (8-9 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2016 година (4-6 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2016 година (1-3 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2015 година (10-12 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2015 година (7-9 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2015 година (4-6 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2015 година (1-3 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2014 година (10-12 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2014 година (7-9 месец) –превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2014 година (4-6 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2014 година (1-3 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2013 година (10-12 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2013 година (7-9 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2013 година (4-6 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2013 година (1-3 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2012 година (9-12 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2012 година (5-8 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2012 година (1-4 месец) – превземи
  • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2011 година – превземи