Програми и планови

  • Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2015 година – превземи
  • Детален урбанистички план за зона „МЕТАЛЕЦ“ – превземи
  • Детален урбанистички план за УЕ8 – превземи
  • Детален урбанистички план за населба „Градина“ – превземи