Собир на граѓани

  • Собир на граѓани може да се свика за подрачјето на целата општина или за подрачјето на месната самоуправа.
  • Собирот на граѓани го свикува градоначалникот на општината по сопствена иницијатива, на барање на советот или на барање од најмалку 10% од избирачите од општината, односно на месната самоуправа на која се однесува определеното прашање.
  • Органите на општината се должни во рок од 90 дена да ги разгледаат заклучоците донесени на собирот на граѓани и да ги земат предвид при одлучувањето и донесувањето мерки по прашањата на кои се однесуваат, како и да ги информираат граѓаните за своите одлуки.