Статут

Со статутот на општината се уредуваат:

  • организацијата и работењето на органите на општината,
  • организацијата и работењето на комисиите на Советот,
  • вршењето на работите од член 20 од Законот за локална самоуправа кој се однесува на општите надлежности на општините,
  • начините на информирање на граѓаните,
  • случаите на исклучување на јавноста од седниците на Советот,
  • начинот и постапката за доставување претставки и предлози за работата на органите на општината и постапување по нив,
  • начинот на организирање на јавни трибини, спроведување на анкети и прибирање на предлози од граѓаните,
  • начинот на извршување на обврските од областа на одбраната во воена состојба, како и други прашања од значење за локалната самоуправа

Преземете го Статутот на општината со клик на линкот СТАТУТ НА ОПШТИНАТА.