Контакт

Адреса: Прилепски бранители бб, 7500 Прилеп

Кабинет на Градоначалникот 048/401-701 и 048/401-700
Приемно одделени (Едношалтерски систем) 048/401-720 тел/факс

Секретар на Општина Прилеп: – Александра Кокароска – 078/358-962

Инспекторат: Блаже Димески – 078/358-971

Сектор финансии: Драге Звездакоски – 075/427-432

Правен сектор: Александар Талимџиоски – 075/427-437

Сектор за урбанизам 048-401-730
Сектор инспекторат 048-401- 712
Сектор за финансиски прашања 048/ 401-721

Сектор за правни и општи работи и јавни дејности:
Одделение за Локален економски развоj 048-401- 709
Одделение за култура и образование 048/ 401-726
Одделение за Јавни набавки 048/ 401-721
Одделение за администрирање на приходи (даночно одделение) 048/ 540-001

Одделение за контакт со граѓани:

Моника Талеска, советник за односи со јавност 077/979-717
Марија Ташкоска, коресподент 048/401-718

ЈП за ПУП 048/401-725
(Јавно претпријатије за Просторно и урбанистичко планирање)

Електронска пошта: prilep@prilep.gov.mk