Контакт

  Адреса: Прилепски бранители бб, 7500 Прилеп

  Кабинет на Градоначалникот 075/385-716 (048 401-700)
  Приемно одделение (Едношалтерски систем):075/385-719 (048 401-720 тел/факс)
  Архива на Општина Прилеп: 078/419-785

  Секретар на Општина Прилеп: – Наталија Чадам 078/385-725

  Сектор урбанизам: Архива 076/229-905
  Татјана Попоска  076/229-958 – одобренија за градење
  Александра Наумоска 076/258-811 – градежно земјиште
  Николче Ќимоски 077/706-029 – легализација

  Сектор инспекторат: Блаже Димески – 078/358-971

  Сектор финансии: 075/385-717 – сектор
  Драге Звездакоски – 075/427-432 – раководител
  Даночно одделение – 075/385-736 (048 540-002)
  Одделение за јавни набавки – 078 361 539 Елеонора Тренкоска

  Правен сектор: 075/385-718 – сектор
  Александар Талимџиоски – 075/427-437 – раководител
  Давор Глигоровски – 075/427-435 – заменик раководител

  ЈП за ПУП – email: jpzapup@yahoo.com
  ул Крушевска 11 Прилеп
  (Јавно претпријатије за Просторно и урбанистичко планирање)

  Електронска пошта: prilep@prilep.gov.mk