Контакт

  Адреса: Прилепски бранители бб, 7500 Прилеп

  Кабинет на Градоначалникот 048 401-701 и 048 401-700
  Приемно одделени (Едношалтерски систем) 048 401-720 тел/факс

  Секретар на Општина Прилеп:

  Сектор урбанизам:

  Сектор инспекторат: Блаже Димески – 078/358-971

  Сектор финансии: Драге Звездакоски – 075/427-432

  Правен сектор: Давор Глигоровски (заменик раководител) – 075/427-435

  Сектор за урбанизам 048 401-730
  Сектор инспекторат 048 401-712
  Сектор за финансиски прашања 048 401-721

  Сектор за правни и општи работи и јавни дејности:
  Одделение за Локален економски развоj 048 401-709
  Одделение за култура и образование 048 401-726
  Одделение за Јавни набавки 048 401-721
  Одделение за администрирање на приходи (даночно одделение) 048 540-002

  Одделение за контакт со граѓани:

  048 401-720

  ЈП за ПУП 048 401-725
  (Јавно претпријатије за Просторно и урбанистичко планирање)

  Електронска пошта: prilep@prilep.gov.mk