Инфраструктура

Општината Прилеп е организирана во град и населени места. Градот е просторно организиран преку урбанистичко архитектонски единици компатибилни на Месните заедници.

Овде ќе пронајдете информации за:

  • Водовод и канализација,снабдување,рапространетост и структура
  • Патната мрежа, поврзаност со светот
  • Електричната мрежа, снабдување и дистибуирање
  • Локација на општината, географска положба на општината
  • Транспорт од и до општината,поврзаност, транспорт.