Одделение за управување,располагање, администрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината

Формулари за електронско пополнување

Барањата се доставуваат во Едношалтерскиот систем (наспроти новата општинска зграда)

  • Барање за давање под долготраен закуп со непосредна спогодба на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање за стекнување право на сопственост на градежно земјиште кое се користи врз основа на договор склучен со поранешен сопственик – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање за давање под краткотраен закуп со непосредна спогодба на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост Република Северна Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација, а лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на сопственици под објекти или посебни делови од објект за кои е донесено решение согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти врз основа на кои се запишани во јавната книга на недвижности – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост Република Северна Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање за засновање на право на стварна службеност на земјиште сопственост на Република Северна Македонија – ПРЕВЗЕМИ