Јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ,163/16,...

Објава на листа на баратели кои го оствариле правото на субвенционирање за купување КЛИМА...

Врз основа на предлогот на Комисиите за спроведување на постапка за субвенционирање/ надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Прилеп...

Јавна објава

Согласно член 84 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на РСМ бр.124/2015), Градоначалникот на Општина Прилеп ја дава следната :   ЈАВНА  ОБЈАВА Се објавува дека...

СООПШТЕНИЕ Критериуми кои треба да ги исполнуваат маркетите кои сакаат да вршат достава...

КРИТЕРУИМ 1 – Маркетот да располага со голем асортиман на производи вклучувајќи и овошје и зеленчук ( Прилог 1. – Изјава ) КРИТЕРИУМ 2 – Минимум...

Јавен повик број 02/2020

Врз основа на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Oпштина Прилеп за 2020 број 09-4376/10 од 26.12.2019 година(Службен гласник на Општина...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Врз основа на чл. 65 став (6) од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,...

Јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,...

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2020

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп, (“Службен гласник...

Јавен оглас за избор на спортист на годината на Прилеп

Општина Прилеп објавува јавен оглас за предлагање на кандидати за избор на најдобри спортисти и спортски клубови за 2019 година. За таа цел, се повикуваат спортските...

ОБЈАВА бр.01/2019 за давање под закуп недвижна ствар-деловен простор

Врз основа на член 2 став 4 алинеа 1 и член 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со...