Б интегрирана еколошка дозвола

Б-интегрирана еколошка дозвола ВИТАМИНКА

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УП за ИНФРАСТРУКТУРА

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање...

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УП ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање...

О Б Ј А В А за нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН - НОВ 10(20) KV КАБЕЛСКИ ВОД НИЗ КП БР. 2268, КП БР. 2269, КП...

Решение за Б-интегрирана дозвола

Б-Интегрирана еколошка дозвола „Серта Компани Ристо“ Решение за Б-Интегрирана еколошка дозвола

Се одобрува Проектна програма

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН: НОВ 10(20)...

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање...

Се одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПЛАНСКА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13 –...

Се одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПЛАНСКА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13 –...