Повторена јавна презентација и јавна анкета

Се организира повторена јавна презентација и јавна анкета по ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 2, БЛОК, 2.11, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП кој се наоѓа...

Записник од одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 16.04.2021 година во состав Александар Китаноски-претседател, Елизабета Сурлаџија, Јулијана Цековска,...

Известување до јавност за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на...

Согласно член 3 точка 5 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Прилеп за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните...

Известување до јавност за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на...

Согласно член 3 точка 5 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Прилеп за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина...

Врз основа на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2021 година број 09-3157/15 од 25.12.2020 година(Службен гласник на...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина...

Врз основа на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2021 година број 09-3157/15 од 25.12.2020 година(Службен гласник на...

Одлука за избор на лица кои во Пописот 2021 година ќе бидат ангажирани во...

Одлуката за избор на лица кои во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година ќе бидат ангажирани во својство...

Одлука за избор на лица кои во Пописот 2021 година ќе бидат ангажирани во...

Одлуката за избор на лица кои во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година ќе бидат ангажирани во својство...

ПОПИС 2021: Списоци за тестирање на кандидати за инструктори и попишувачи за Комисија за...

Тестирањето на сите кандидати ќе биде спроведено во просториите на Гимназија „Мирче Ацев“ во Прилеп според следниот распоред: СЕДИШТЕ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ИМЕ НА РОДИТЕЛ ОПШТИНА 11.03.2021г од 10:00 часот во...

ПОПИС 2021: Список на пријавени кандидати за општина Прилеп, Долнени и Кривогаштани

Списокот можете да го превземете ОВДЕ. Ред број Седиште ПРЕЗИМЕ ИМЕ ТАТКОВОИМЕ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ТАТКОВО ИМЕ 1 19 - ПРИЛЕП  ДИМОСКА ДУНА ЖИВКО ДУНА  ДИМОСКА ЖИВКО 2 19 - ПРИЛЕП АЛИЕСКА ГУЛДЗАН САЗИ GULDZAN ALIESKA SAZI 3 19 - ПРИЛЕП АЛИЕВСКИ ЕРСАН САДУС ERSAN ALIEVSKI SADUS 4 19 - ПРИЛЕП АЛИМОСКИ ЕМИР МУФИД EMIR ALIMOSKI MUFID 5 19 - ПРИЛЕП АПОСТОЛОСКА ЕЛИЗАБЕТА МИРКО ELIZABETA APOSTOLOSKA MIRKO 6 19 - ПРИЛЕП АРИФОСКИ АСАН ГУЛБЕНТ ASAN ARIFOSKI GULBENT 7 19 - PRILEP АСАНОСКИ ЕГЗОН ЉЕНАН EGZON ASANOSKI QENAN 8 19 - ПРИЛЕП БАХОР АЛМИР НУСРЕТ ALMIR BAHOR NUSRET 9 19...