Јавен повик број 02/2020

Врз основа на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Oпштина Прилеп за 2020 број 09-4376/10 од 26.12.2019 година(Службен гласник на Општина...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Врз основа на чл. 65 став (6) од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,...

Јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,...

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2020

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп, (“Службен гласник...

Јавен оглас за избор на спортист на годината на Прилеп

Општина Прилеп објавува јавен оглас за предлагање на кандидати за избор на најдобри спортисти и спортски клубови за 2019 година. За таа цел, се повикуваат спортските...

ОБЈАВА бр.01/2019 за давање под закуп недвижна ствар-деловен простор

Врз основа на член 2 став 4 алинеа 1 и член 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со...

Оглас за одобрување на возни редови за меѓуопштински линии

Општина Прилеп и Општина Кривогаштани, согласно член 23 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10,...

Покана за доставување на понуди

Потпроект: „Прилепско езеро – нови авантури, нови можности“– општина Прилеп Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-39 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција на улица и паркинг до комплекс со...

Јавна објава за покренување на постапка за издавање на одобрение за отстранување на објект

Бр.10-1064/8 од  02.12.2019год. Согласно член 84 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на РСМ бр.124/2015), Градоначалникот на Општина Прилеп ја дава следната :                                            ЈАВНА ...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За урбанистичко планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За КОМПЛЕКС ЗА ГРУПНО ДОМУВАЊЕ, СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТАРИ ЛИЦА – А3 во месност Трска...