Одлука за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 став 1 2 и 5 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016,...

Одлука за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 став 1 2 и 5 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016,...

ПОПИС 2021: ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

I. Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони...

ОБЈАВА бр.2/2021 за давање под закуп недвижни ствари сопственост на Општина Прилеп по пат...

Врз основа на член 2 став 4 алинеа 1 и член  37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите...

ЈАВЕН ОГЛАС за формирање на партиципативно тело

Врз основа на член 46 од Закон за урбанистичко планирање  (“Сл.весник на РСМ” бр.32/2020), Градоначалникот на Општина Прилеп објавува : ЈАВЕН ОГЛАС за  формирање на партиципативно...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021 за унапредување на административен службеник во Општина Прилеп

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и (Службен...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 6, БЛОК 6.3, ОПШТИНА ПРИЛЕП кој се наоѓа во западниот прериферен...

Повторена јавна презентација и јавна анкета

Се организира повторена јавна презентација и јавна анкета по ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 2, БЛОК, 2.11, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП кој се наоѓа...

Записник од одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 16.04.2021 година во состав Александар Китаноски-претседател, Елизабета Сурлаџија, Јулијана Цековска,...

Известување до јавност за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на...

Согласно член 3 точка 5 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Прилеп за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните...