Чеклиста за импакт врз животната средина за поставување на Ковид центарот во општина Прилеп

Документот можете да го превземете на следниот линк. Документот е на Англиски јазик.

Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација на архитектонско урбанистички проект за формирање на две градежни парцели ГП бр.1.1 и ГП бр.1.2 од постојна...

Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација на архитектонско- урбанистички проект за формирање на две градежни парцели од ГП 10.3.2. во ДУП за четврт...

Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на архитектонско урбанистички проект за препарцелација на две ГП - ГП27 и ГП28 во ДУП за УАЕ...

Барање за доставување на предлози за доделување на 3-то ноемвриски награди и признанија

По повод одбележувањето на празникот на Општина Прилеп 3-ти Ноември, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија, традиционално секоја година...

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и Општина Прилеп, Оперативниот...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Ореовец, КО Ореовец, Општина Прилеп. Планскиот опфат го опфаќа селото Ореовец, на...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Крстец, КО Крстец, Општина Прилеп. Планскиот опфат го опфаќа селото Крстец, на...

Записник од одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 21.08.2020 година во состав Александар Китаноски-претседател, Елизабета Сурлаџија, Тони Камчески...