Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Ореовец, КО Ореовец, Општина Прилеп. Планскиот опфат го опфаќа селото Ореовец, на...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Крстец, КО Крстец, Општина Прилеп. Планскиот опфат го опфаќа селото Крстец, на...

Записник од одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 21.08.2020 година во состав Александар Китаноски-претседател, Елизабета Сурлаџија, Тони Камчески...

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Општина Прилеп, Оперативниот...

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Општина Прилеп, Оперативниот...

Јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 35, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и 168/18),...

Јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ,163/16,...

Објава на листа на баратели кои го оствариле правото на субвенционирање за купување КЛИМА...

Врз основа на предлогот на Комисиите за спроведување на постапка за субвенционирање/ надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Прилеп...

Јавна објава

Согласно член 84 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на РСМ бр.124/2015), Градоначалникот на Општина Прилеп ја дава следната :   ЈАВНА  ОБЈАВА Се објавува дека...

СООПШТЕНИЕ Критериуми кои треба да ги исполнуваат маркетите кои сакаат да вршат достава...

КРИТЕРУИМ 1 – Маркетот да располага со голем асортиман на производи вклучувајќи и овошје и зеленчук ( Прилог 1. – Изјава ) КРИТЕРИУМ 2 – Минимум...