Јавен оглас за избор на спортист на годината на Прилеп

Општина Прилеп објавува јавен оглас за предлагање на кандидати за избор на најдобри спортисти и спортски клубови за 2019 година. За таа цел, се повикуваат спортските...

ОБЈАВА бр.01/2019 за давање под закуп недвижна ствар-деловен простор

Врз основа на член 2 став 4 алинеа 1 и член 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со...

Оглас за одобрување на возни редови за меѓуопштински линии

Општина Прилеп и Општина Кривогаштани, согласно член 23 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10,...

Покана за доставување на понуди

Потпроект: „Прилепско езеро – нови авантури, нови можности“– општина Прилеп Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-39 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција на улица и паркинг до комплекс со...

Јавна објава за покренување на постапка за издавање на одобрение за отстранување на објект

Бр.10-1064/8 од  02.12.2019год. Согласно член 84 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на РСМ бр.124/2015), Градоначалникот на Општина Прилеп ја дава следната :                                            ЈАВНА ...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За урбанистичко планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За КОМПЛЕКС ЗА ГРУПНО ДОМУВАЊЕ, СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТАРИ ЛИЦА – А3 во месност Трска...

ЈАВНА ОБЈАВА за Jавна презентација на План за управување со животната средина и социјалните...

Јавната презентација на Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот “Прилепско езеро – Нови авантури, нови можности“, ќе се спроведе...

Конкурс за доставување предлози за доделување на Третоноемвриските награди и признанија

По повод одбележувањето на празникот на Општина Прилеп 3.Ноември, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија, традиционално секоја година доделува...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За КОМПЛЕКС ЗА ГРУПНО ДОМУВАЊЕ, СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТАРИ ЛИЦА –...

Повторна јавна презентација и јавна анкета

Се организира повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Канатларци, КО Канатларци, Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат на УПС...