СООПШТЕНИЕ – РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ

Им се соопштува на сите физички и правни лица на територија на општина Прилеп доколку немаат добиено решенија по основ на данок на имот...

СООПШТЕНИЕ – ДАНОК НА ИМОТ

Им се соопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, задолжително да...

Се одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, поднесена со барање број 10-2082/1 од 12.08.2021 година и број...

  БР.10-2082/4 од  18.11.2021година ПРИЛЕП   Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Е1.1 СООБРАЌАЈНИ ПАТНИ...

Се одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, поднесена со барање број 10-2751/1 од 08.11.2021 година и број...

  БР.10-2751/4 од  18.11.2021година ПРИЛЕП   Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА...

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС 10.5(21)/0,4KV СО...

  БР.10-2752/4 од  18.11.2021година ПРИЛЕП   Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА...

Решение за одобрување на планска програма за изработка на ДУП за четврт 9, блок...

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на планска програма за изработка на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 9, БЛОК 9.15,ОПШТИНА ПРИЛЕП,...

Решение за одобрување на планска програма за изработка на ДУП за четврт 7, блок...

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на планска програма за изработка на ДУП за четврт 7, блок 7.2, Општина Прилеп од...

Решение за одобрување на планска програма за изработка на ДУП за четврт 3,...

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на планска програма за изработка на ДУП за четврт 3, блок 3.12, Општина Прилеп од...

Решение за одобрување на планска програма за изработка на ДУП за четврт 4, блок...

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на планска програма за изработка на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.1, БЛОК...

Решение за одобрување на планска програма за изработка на ДУП за четврт 2, блок...

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на планска програма за изработка на ДУП за четврт 2, блок 2.10, Општина Прилеп од...