Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За урбанистичко планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За КОМПЛЕКС ЗА ГРУПНО ДОМУВАЊЕ, СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТАРИ ЛИЦА – А3 во месност Трска...

ЈАВНА ОБЈАВА за Jавна презентација на План за управување со животната средина и социјалните...

Јавната презентација на Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот “Прилепско езеро – Нови авантури, нови можности“, ќе се спроведе...

Конкурс за доставување предлози за доделување на Третоноемвриските награди и признанија

По повод одбележувањето на празникот на Општина Прилеп 3.Ноември, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија, традиционално секоја година доделува...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За КОМПЛЕКС ЗА ГРУПНО ДОМУВАЊЕ, СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТАРИ ЛИЦА –...

Повторна јавна презентација и јавна анкета

Се организира повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Канатларци, КО Канатларци, Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат на УПС...

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и Општина Прилеп, Оперативниот...

Набавка на хидраулична автоматска континуална преса

Наслов на договор: Набавка на хидраулична автоматска континуална преса Референца за публикација: BIOREAL 1163/3 Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп има намера да додели Договор за набавка...

Записник од Комисијата за финансирање и буџет

Записник од Комисијата за финансирање и буџет за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2019 година, наменети за финансирање на програмски...

Известување

Организаторот на "Пиво фест",Баги коминикации Ги известува сите правни лица заинтерсирани за закуп на локација за промотивни или продажни активности за време на Фестивалот...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на Архитектонско урбанистички проект (АУП) за ГП бр.1.1, по ДУП за УЕ 1 и 2, дел од...