ПОПИС 2021: ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

I. Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони...

Јавна објава

Бр.10-1556/2 од 11.02.2021год. Согласно член 84 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на РСМ бр.124/2015), Градоначалникот на Општина Прилеп ја дава следната : ЈАВНА ОБЈАВА Се...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 2, БЛОК, 2.11, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП кој се наоѓа во...

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп, (“Службен гласник...

ОБЈАВА бр.1/2021 за давање под закуп недвижни ствари сопственост на Општина Прилеп по пат...

Врз основа на член 2 став 4 алинеа 1 и член  37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите...

Јавна презентација и јавна анкета

Се  организира повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за четврт 6, блок 6.2, КО Прилеп,Општина Прилеп. Границата на планскиот...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 4.2.5, ФОРМИРАН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА...

Чеклиста за импакт врз животната средина за поставување на Ковид центарот во општина Прилеп

Документот можете да го превземете на следниот линк. Документот е на Англиски јазик.

Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација на архитектонско урбанистички проект за формирање на две градежни парцели ГП бр.1.1 и ГП бр.1.2 од постојна...

Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација на архитектонско- урбанистички проект за формирање на две градежни парцели од ГП 10.3.2. во ДУП за четврт...