ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ПЛАНОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ПЛАНОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ ЗА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД 2023-2027 Врз основа на член 69 од...

Издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола

ИЗДАВАЊЕ НА Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА Градоначалникот на Општина  Прилеп донесе решение бр.10-8/2 од 01.02.2024 год. за издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола   МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп површински...

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

Врз основа на член 4 од Правилникот за утврдување на критериумите, начинот и постапката за распределба на финасиски средства од Буџетот на Општина Прилеп...

Одлука за избор на интерен оглас

Во прилог одлуката Odluka za izbor

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и („Службен...

ИЗДАВАЊЕ НА Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Градоначалникот на Општина  Прилеп донесе решение бр.10-1697/9 од 30.11.2023 г. за издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола   ПРИЛЕПСКА  ПИВАРНИЦА  АД  ПРИЛЕП ул.„Цане Кузманоски“ бр.1 Прилеп Дозволата е достапна...

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола   Согласно член 124 став 1 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

О Б Ј А В А на нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Прилеп Согласно член 107 став 13, а во врска со член 122 став 4 од Законот за животна средина (Сл. весник...

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп

Врз основ на член 14 од Правилникот за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп бр. 09-2844/5 од 23.08.2023 година и врз доставената ранг-листа...