Решение за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

БР. 10-2339/4 од  07.09.2021 година Прилеп Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА...

ПОПИС 2021: СПИСОК ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

ЛОКАЦИЈА ООУ Кире Гавилоски Јане - Прилеп Училница број 1 Ред.бр. Име Презиме Термин 19.08.2021 10 часот 1 Марија Карбеска 2 Христијан Аврамовски 3 Александар Стеваноски 4 Бојан Трајковски 5 Асен Михајлов 6 Рубинчо Аризанкоски 7 Искра Ѓорѓиевска 8 Ertan Huseinoski 9 Ана Рошкоска 10 Иле Атанасов Термин 19.08.2021 11 часот 11 Марија Ристеска 12 goran dimitrieski 13 Симона Димеска 14 Стефан Спиркоски 15 Цветанка Касоска 16 Илија Звездоски 17 Mende Mateski 18 Aleksandar Tintoski 19 Даниел Чагароски 20 Samed Bajrami Термин 19.08.2021 12 часот 21 дејан котески 22 Egzon Asanoski 23 Driton Osmani 24 Грегориј Поп-Јорданоски 25 Димитрија Настески 26 Сашо Ризески 27 Маргарита Петреска 28 Gabriela Zdraveska 29 Dashmir Rexheposki 30 Елисавета Тренкоска Шиклеска Термин 19.08.2021 13 часот 31 Јулијана Спасеска 32 Роберто Најдоски 33 Наташа Тренкоска 34 Билјана Симоноска Змејкоска 35 ТАТЈАНА ПАТОСКА 36 Zlatko Cagoroski 37 Марија Касниоска 38 Ивона Пројческа 39 Сара Миланоска 40 Сузана Конева Стамболџиоска Училница...

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) ...

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) ...

Одлука за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 став 1 2 и 5 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016,...

Одлука за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 став 1 2 и 5 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016,...

ПОПИС 2021: ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

I. Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони...

ОБЈАВА бр.2/2021 за давање под закуп недвижни ствари сопственост на Општина Прилеп по пат...

Врз основа на член 2 став 4 алинеа 1 и член  37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите...

ЈАВЕН ОГЛАС за формирање на партиципативно тело

Врз основа на член 46 од Закон за урбанистичко планирање  (“Сл.весник на РСМ” бр.32/2020), Градоначалникот на Општина Прилеп објавува : ЈАВЕН ОГЛАС за  формирање на партиципативно...