Јавни трибини, анкети и предлози

При изготвувањето на прописите на општината, советот односно градоначалникот може претходно да организира јавни трибини, да спроведе анкети или да побара предлози од граѓаните.