Одделение за комунални работи

Формулари за електронско пополнување

  • БАРАЊЕ  на  ОДОБРЕНИЕ за поставување на УРБАНА ОПРЕМАпревземи
  • БАРАЊЕ  на  ОДОБРЕНИЕ за поставување на УРБАНА ОПРЕМА од видот на: ТЕРАСИ со или без монтажни настрешници (поставување на маси и столици пред угостителски објект) , ПОКРИЕНИ И НЕПОКРИЕНИ ШАНКОВИ,                             ОПРЕМА на  јавни површини ПРЕД ДЕЛОВНО-ТРГОВСКИ ОБЈЕКТИ – превземи
  • БАРАЊЕ на ОДОБРЕНИЕ за поставување на УРБАНА ОПРЕМА за вршење на дејност и тоа: ПРОДАЖБА на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна, сладолед; за телефонски говорници, АВТОБУСКИ ПОСТОЈКИ, НАСТРЕШНИЦИ на јавна површина – превземи
  • БАРАЊЕ на ОДОБРЕНИЕ за поставување на УРБАНА ОПРЕМА од видот на ОПРЕМА ЗА ЗАБАВА НА ДЕЦА, ЈАВНИ САНИТАРНИ ЈАЗЛИ, МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНИ ПАРКИНГ ПРОСТОРИ, ИНФОРМАТИВНИ ПАНОА, ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТИ, ТИПСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ кои се во функција на објекти на органите на државната управа и ОПРЕМА ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ – превземи
  • БАРАЊЕ на ОДОБРЕНИЕ за поставување на УРБАНА ОПРЕМА од видот на КЛУПИ, ЧЕШМИ и ФОНТАНИ за вода за пиење, КОРПИ за отпадоци, КАНДЕЛАБРИ, ПЛАТФОРМИ ЗА ЈАВНИ МАНИФЕСТАЦИИ и останати видови на урбана опрема која не се однесува на вршење на дејност – ОПРЕМА ВО ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ, КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ НАСТАНИ – превземи

Формуларите се изработени во Word и може електронски да се пополнат или да се испечатат за рачно пополнување. Истите се предаваат во Приемно одделение во објектот на Одделението за администрирање со даноци наспроти зградата на општината.