Одделение за комунални работи

Формулари за електронско пополнување

  • Барање за користење за користење на простор пред деловен објект за трговија на мало – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање за вршење на угостителска дејност надвор од деловниот објект – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање на согласност за поставување на натписи, реклами и сл. – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање за привремено зафаќање на јавна површина за сместување на градежен материјал – ПРЕВЗЕМИ