Сектор инспекторат

Квартален извештај од инспектор за животна средина 10-12-2023 превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2024 година – превземи

Квартален извештај од инспектор за животна средина 4,5,6-2023 превземи

Квартален извештај од инспектор за животна средина 10,11,12-2022 превземи

Квартален извештај од сектор инспекторат – превземи

Годишна програма за работа на општинскиот просветен инспектор за 2022 – превземи

Годишен извештај за работа на општинскиот просветен инспектор за 2021 – превземи

Стратешки план за сектор инспекторат за период 2019 -2024 – превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2021 година – превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2020 година – превземи

План за обуки на Сектор инспекторат за 2020 година – превземи

Годишен план на овластен просветен инспектор за 2021 година – превземи

Годишна програма за работа на овластениот просветен инспектор за 2021 година – превземи

Годишен план на овластен просветен инспектор за 2020 година – превземи

Годишна програма за работа на овластениот просветен инспектор за 2020 година – превземи

Годишна програма за работа на овластениот инспектор за утврдување и наплата на даноци и такси во 2020 година – превземи

Годишна програма за работа на комунален инспектор во 2020 година – превземи

Годишна програма за работа на овластениот инспектор за патен сообраќај  во 2020  година – превземи

Годишна програма за работа на овластениот градежен инспектор во 2020 година – превземи

Годишна програма за работа на овластениот инспектор за животна средина  во 2020 година – превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2019 година – превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2018 година – превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2016 година – превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2015 година – превземи