Е-урбанизам – документи

Формулари за електронско пополнување

Барањата се доставуваат во приемното одделение во новата општинска зграда

 • Барање за одобрување на идеен проект – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрение за градење – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање на одобрение за доградба и надградба на објектот – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање одобрение за надградба на објект за индивидуално домување – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за извод од урбанистички план – ПРЕВЗЕМИ
 • Известување за започнување со градeње – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за решение за одобрување на измена во текот на изградбата – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за промена на инвеститор – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање одобрение за градење на фазна градба – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрение за подготвителни работи – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за доставување на документација за обновување на објект и враќање во поранешна состојба – ПРЕВЗЕМИ
 • Доставување на документација за запишување во јавна книга на недвижности на објекти за домување до 300м2 – ПРЕВЗЕМИ
 • Доставување на документација за запишување во јавна книга на недвижности за градби и надградби од 2 категорија – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за пренамена на станбен во деловен простор – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрение за реконструкција – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање на решение за одобрување на проект за адаптација – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрение за реконструкција со пренамена – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрение за адаптација со пренамена – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрување на проект за реконструкција на објект – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за реконструкција на линиски инфраструктурен објект – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрение за отстранување на објект или негов дел – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање на одобрение за отстранување на објект или негов дел кој не е оштетен – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на привремени градби наменети за истражувачки дејности – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на некатегоризиран пат кој служи за стопанисување со шуми – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на споменици, спомен обележја и скулптури – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лицата со инвалидност – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за вградување и замена на опрема во градба која е во употреба заради проширување на капацитетот на градбата – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на телекомуникациска опрема за интерен пренос на говор и слика – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на електронска комуникациска опрема – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на ограда – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на потпорен ѕид – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на помошни градби – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на настрешници во функција на објект – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на базен на ниво на терен за индивидуална употреба – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на привремени градби за потреби на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и др. – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на отворени и затворени спортски игралишта – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на спортски сали со бруто развиена површина до 1500м2 – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување мерни и разводни ормари за електрична енергија и нисконапонски кабли – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на подземни и надземни оптички кабли, оптички кабли со кабелска канализација и кабелска канализација за оптички кабли – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на привремени градби за сместување на работници при изградба на индустриски објекти и др. – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на подземни садови за комунален отпад – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на придружни објекти на гробишта – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на опрема за автоматско регулирање на премин преку постојни железнички пруги – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на електронска комуникациска опрема за следење и регулирање на сообраќајот на постојни улици – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на фото-напонски панели за производство на електрична енергија и др. – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на електронски информативнии рекламни паноа со површина над 30м2 со конструктивни елементи – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на пешачки патеки – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на подземни бунари со линиски системи кои се во функција на бунарите – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за градежен реон – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за добивање на правосилен печат – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за нумерирање на објект – ПРЕВЗЕМИ
 • Прилог кон барање-Доставување на документација за комплетирање на барање – ПРЕВЗЕМИ

Упатство – за добивање на одобрение за градење за објекти во рамките на ИПАРД програмата

Упатство за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко – планска документацијa ПРЕВЗЕМИ,  барање за одобрение за градење – ПРЕВЗЕМИ.