Урбанизам

Формулари за електронско пополнување

Барањата се доставуваат во Едношалтерскиот систем (наспроти новата општинска зграда)

 • Барање за известување дали постои градежен објект – ПРЕВЗЕМИ
 • Пропратно писмо – ПРЕВЗЕМИ
 • Пријава за почеток на градба – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за извод од ГУП,ДУП, АУП, ЛУПД – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за извод од ДУП за отпочнување на постапка за изработка на ДУП или за измена и дополнување на ДУП – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за извод од ГУП за отпочнување на постапка за изработка на ДУП или за измена и дополнување на ДУП – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за промена на инвеститор – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за пренамена на станбен во деловен простор или од деловен во станбен простор – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за потврдување на помошен објект,оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за оформување на градежна парцела – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за отуѓување на градежно зејмиште сопственост на РМ со непосредна спогодба – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за отпочнување на постапка за УПВНМ – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за отпочнување на постапка за ЛУПД – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ДУП – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрување на проект за инфраструктура – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрување на проект за инфраструктура за линиски инфраструктурни објекти – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрување на планска програма – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрение за реконструкција – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрение за поставување на натписи, реклами, огласи, соопштенија, плакати и сл. – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрение за отстранување на градежен објект кој е оштетен – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за нумерирање на објект – ПРЕВЗЕМИ (Барањето можете да го поднесете по пошта или по email)
 • Барање за издавање на решение за одобрување на проект за адаптација – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање на потврда за користење на јавна површина во близина на куќата – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање на одобрение за привремено зафаќање на јавна површина за сместување на градежен материјал – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање на одобрение за користење на просторот пред деловниот објект-продавница за вршење на трговија на мало и давање услуги – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за извод од проект за инфраструктура – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за извод од план за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за заверка на архитектонско-урбанистички проект – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за заверка и правосилност – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање (ДОЗВОЛА за поставување инсталации во патниот и заштитниот појас на општинските патишта и улици) – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за градежен реон ( од кога катастарската парцела влегла во градежен реон ) – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање  за известие дали е урбанизирано местото – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање на одобрение за градење – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за решение за одобрување на измена во текот на изградбата – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на електронска комуникациска опрема за пренос на слика, говор и други податоци – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на споменици, спомен обележја и скулптури – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на рекламни паноа – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на опрема за автоматско регулирање на сообраќајот на постојни железнички пруги и инсталации за автоматско следење и управување на сообраќајот на постојни железнички пруги – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на помошни градби – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за вградување и замена на опрема во градба која е во употреба – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на базен на ниво на терен за индивидуална употреба – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за доставување на дозвола од изведувачот за семејна куќа до 300 м2 – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за доставување на извештај од надзорен инженер за извршен технички преглед на градби од 2 категорија – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на градби во функција на градобијна одбрана и градби за сигнализација во воздушниот сообраќај – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на некатегоризиран пат – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на ограда – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на потпорен ѕид – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на привремени градби наменети за истражувачки дејности – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрение за подготвителни работи – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на оптички кабли – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за изградба на градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лицата со инвалидност – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за поставување на електронска комуникациска опрема за следење и регулирање на сообраќајот на постојни улици – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за измена на правосилно решение – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за промена на барател за утврдување на правен статус – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за одобрување на идеен проект – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за стекнување на сопственост (надворешен договор) – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост Република Македонија под легализиран објект – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за откажување од корисничко право – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање на Решение за одобрување на Елаборат  за заштита на животната средина – ПРЕВЗЕМИ
 • Барање за издавање на Решение за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина по задолжување од Овластен општински инспектор – ПРЕВЗЕМИ

Упатство – за добивање на одобрение за градење за објекти во рамките на ИПАРД програмата

Упатство за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко – планска документацијa ПРЕВЗЕМИ,  барање за одобрение за градење – ПРЕВЗЕМИ.