Програми и планови

  • Локален акциски план за управување со отпад – 2024 – превземи
  • Програма за култура 2022 –превземи
  • Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2022 година – превземи
  • Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2019 година – превземи
  • Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2018 година – превземи
  • Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2016 година – превземи
  • Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2015 година – превземи
  • Програма за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Прилеп за 2012 година – превземи