Програми и планови

Програма за култура 2022 –превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2022 година – превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2019 година – превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2018 година – превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2016 година – превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2015 година – превземи

Програма за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Прилеп за 2012 година – превземи