Урбанистички проекти по член 58 став 2

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г2.7 – ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛ ОД ДРВО, МЕТАЛ, ПЛАСТИКА, НА КП 23823/4, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г2.1 – БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН, НА ДЕЛОВИ ОД КП 2550, КП 2551 И КП 2552, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СОГЛАСНО ЧЛЕН 58 СТАВ 2 ТОЧКА 3 ОД РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4.5, ЗА КП 19490/1, ВО БЛОК 5.4.5, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

Урбанистички проект за инфраструктура за кружен тек на вкрстување на Бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Кузман Јосифоски“(„Тинекс“), Општина Прилеп.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

50873 – Урбанистички проект согласно Член 58 Став (6) од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1683, КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

47132 – Урбанистички проект за инфраструктура за кружен тек на вкрстување на Бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Кузман Јосифоски“(„Тинекс“), Општина Прилеп.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

48763 – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г2.7 – ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛ ОД ДРВО, МЕТАЛ, ПЛАСТИКА, НА КП 23823/4, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

42260 – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СОГЛАСНО ЧЛЕН 58 СТАВ 2 ТОЧКА 3 ОД РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4.5, ЗА КП 19490/1, ВО БЛОК 5.4.5, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УП_ГП 5.4.5.1_57-21