Урбанистички проекти по член 58 став 2

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за инфраструктура за:
Нов 0,4 kV кабелски вод од ТС,, Техника” низ (КО Прилеп) – Општина
Прилеп и поставување на нов кабелски разводен ормар

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СОГЛАСНО
ЧЛЕН 58 СТАВ 2 ТОЧКА 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛ
ВЕСНИК БР.32/20), ВО ПО ЗА ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 4.2.9 ОД РЕГУЛАЦИСКИ
ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2 НА КП 6054/5, И ДЕЛ ОД КП
6062/1, КО ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ НАМЕНИ – ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКА СОЛАРНА И ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), за дел од КП 4213, КО Прилеп, општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ
НА КП БР. 3953/2 И 3954/2- ДЕЛ, КО ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 58, СТАВ 2, ТОЧКА 3, ОД ЗАКОНОТ ЗА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ВО ПО ЗА ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 10.5.2 ОД
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЧЕТВРТ 10, БЛОК 10.5 ЗА ДЕЛ ОД
КП 4814, ДЕЛ ОД КП 4815, ДЕЛ ОД КП 4816, ДЕЛ ОД КП 4813, ДЕЛ ОД КП 4812, ДЕЛ
ОД КП 4811, ДЕЛ ОД КП 4810 И ДЕЛ ОД КП 4809, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 01.02 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 10 MW, КО ТОПОЛЧАНИ, ОПШТИНА
ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 01.03 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 10 MW, КО ТОПОЛЧАНИ, ОПШТИНА
ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ складишта за индустриска стока на КП 3810 и дел од 3809/1, КО ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУрбанистички проект за формирање на ГП во Блок 10.2 од ГУП на град Прилеп, плански период 2013-2023 год, на КП 23823/8, КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 01.01 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 10 MW, КО ТОПОЛЧАНИ, ОПШТИНА
ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГП 3.13.001 ОД ДУП ЗА ЧЕТВРТ 3, БЛОК 3.13 (НУЦК „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП) ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на ГП во Блок 10.2 од ГУП на град Прилеп, плански период 2013-2023 год, на КП 23823/8, КО Прилеп, Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 58, СТАВ 2, ТОЧКА 3, ОД ЗАКОНОТ ЗА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ВО ПО ЗА ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 10.5.2 ОД
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЧЕТВРТ 10, БЛОК 10.5 ЗА ДЕЛ ОД
КП 4814, ДЕЛ ОД КП 4815, ДЕЛ ОД КП 4816, ДЕЛ ОД КП 4813, ДЕЛ ОД КП 4812, ДЕЛ
ОД КП 4811, ДЕЛ ОД КП 4810 И ДЕЛ ОД КП 4809, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 01.03 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 10 MW, КО ТОПОЛЧАНИ, ОПШТИНА
ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ на ГП 103б од ДУП за УАЕ бр. 1 УБ 1.04 КО Варош Општина Прилеп

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г2.7 – ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛ ОД ДРВО, МЕТАЛ, ПЛАСТИКА, НА КП 23823/4, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г2.1 – БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН, НА ДЕЛОВИ ОД КП 2550, КП 2551 И КП 2552, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СОГЛАСНО ЧЛЕН 58 СТАВ 2 ТОЧКА 3 ОД РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4.5, ЗА КП 19490/1, ВО БЛОК 5.4.5, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУрбанистички проект за инфраструктура за кружен тек на вкрстување на Бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Кузман Јосифоски“(„Тинекс“), Општина Прилеп.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г2.7 – ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛ ОД ДРВО, МЕТАЛ, ПЛАСТИКА, НА КП 23823/4, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СОГЛАСНО ЧЛЕН 58 СТАВ 2 ТОЧКА 3 ОД РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4.5, ЗА КП 19490/1, ВО БЛОК 5.4.5, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
УП_ГП 5.4.5.1_57-21