Телефонски именик

Општина Прилеп
048/ 401-701 кабинет
048/ 426-430 факс
048/ 401-700 скретарка
prilep@prilep.gov.mk

Сектор за правни и општи работи 048/ 401-720
Сектор за финасии и буџет 048/ 401-731
Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина 048/ 401-730
Сектор инспекторат 048/ 401-714
Одделение за даноци 048/ 430-970

 

ЈКП Комуналец
presskomunalec@yahoo.com
048/ 428-992
ЈКП Пазари
pazarikomu@mt.net.mk
048/ 415-749
ЈКП Водовод и канализација
vodovodpp@yaho.com
048/ 421-775
ЈП за ПУП
jpzapup@yahoo.com
048/ 401-725
Економски факултет – Прилеп 048/ 427-020
Институт за тутун – Прилеп 048/ 412-761
ЈОУ Дом за стари лица – ldquo;К.К. Платник”
domzastarilica@yahoo.com
048/ 435-011
048/ 428-807
НУ ЦК “Марко Цепенков”
tonicatle@yahoo.com
nuckmarkocepenkov@markocepenkov.com
048/ 421-703
048/ 425-520
Градска библиотека “Борка Талески” – Прилеп
gb.btaleski@t-home.mk
048/ 424-344
048/ 420-060
ЈОУ Дневен детски престој – “Наша Иднина” 048/ 432-168
048/ 421-196
Биро за развој на образованието – Прилеп 048/ 423-057
ПИОМ – Подрачна единица Прилеп 048/ 435-323
Територијална против пожарна единица 193
048/ 428-502
Државен Архив – ПО Прилеп 048/ 424-192
048/ 424-334
Регионална стопанска комора 048/ 415-536
048/ 401-536
Централен регистер на Македонија – Регионална регистр. канцеларија – Прилеп 048/ 428-308
048/ 428-309
Управа за јавни приходи – Одделение Прилеп  048/ 416-286
048/ 416-284
ЈП Македонски шуми – Придружница Прилеп 048/ 434-311
ЈП Македонија пат – Секција Прилеп 048/ 414-380
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Прилеп
zzz_prilep@yahoo.com
048/ 423-775
ЈЗУ Општа болница “Борка Талески” – Прилеп 
bolnicapp@yahoo.com
048/ 422-458
НУ Завод и Музеј – Прилеп
muzejprilep@yahoo.com
048/ 401-090
Центар за вработување – Прилеп 048/ 418-360
Основен суд – Прилеп 048/ 421-700
Институт за старословенска култура 048/ 412-858
Итна медициска помош 194
ПЕ на Министерство за правда 048/ 422-208
ПЕ на Министерство за одбрана 048/ 427-736
048/ 426-725
ПЕ на Министерство за земјоделие 048/ 422-571
048/ 421-503
048/ 424-261
ФЗО – Подрачна единица Прилеп 048/ 427-344
048/ 428-942
Меѓуопштински центар за социјални работи – Прилеп 048/ 421-702
ЈП Прилепско поле – Прилеп 048/ 428-579
ЈЗУ Здравствен дом – Прилеп
zdravstvendompp@mt.net.mk 
048/ 428-184
048/ 420-280
ПО Регионален центар за управување со кризи – Прилеп
http://www.cuk.gov.mk
048/ 401-020
195
Државен завод за геодетски работи Подрачно одделение – Прилеп 048/ 427-247
Работнички универзитет “Пере Тошев” Прилеп 048/ 402-700
048/ 401-100
АВТОБУСКА СТАНИЦА 048/ 425-555
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 048/ 412-660
ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА 048/ 420-340
192