Отворени податоци

Членови на Совет на општина Прилеп – csv – xls

Раководители на сектори – csv – xls

Биланс на приходи 2021 година – csv – xls

Биланс на расходи 2021 година – csv – xls

Основни училишта – csv – xls

Урбани и месни заедници – csv – xls