Отворени податоци

Членови на Совет на општина Прилеп – csv xls

Комисии на Совет на Општина Прилеп – csvxls

Службени гласници на Општина Прилеп – csv  – xls

Администрација на Општина Прилеп – csv – xls

Буџет – приходи за 2022 – csvxls

Буџет – расходи за 2022 –csvxls

Урбани и месни заедници во Општина Прилеп – csvxls

Споменици и спомен обележја – csvxls

Регистар на детски градинки во Општина Прилеп – csv – xls

Домови за стари лица на територија на Општина Прилеп – csvxls

Лица за контакт за слободен пристап до информации – csvxls

Основни училишта во Општина Прилеп – csvxls

Средни училишта во Општина Прилеп – csvxls

Регистар на улици во Општина Прилеп – csvxls

Спортски објекти во Општина Прилеп – csv – xls

Возен ред – Јавен транспорт во Општина Прилеп – csvxls

Годишен план за јавни набавки за 2022 година – csv – xls

Објавени јавни набавки за 2022 година – csvxls

Граѓански организации во Општина Прилеп – csvxls

Завршени јавни набавки за 2022 – csvxls

Завршна сметка за 2022 година –

Биланс на приходи 2021 година – csv – xls

Биланс на расходи 2021 година – csv – xls