Демографија

Демографските податоци за Општина Прилеп се дадени од Државниот попис од 2002 година.

 

Вкупен број на населението и природен прираст
Вкупно население Промена на населението Природен прираст
1994 2002 број
1994-2002
%
1994-2002
1994-2002
Општина Прилеп 76166 76768 602 0.79% -240
Прилеп 71899 73351 1452 2.02% 1412
Витолиште 882 494 -388 -43.99% -187
Тополчани 3385 2923 -462 -13.65% -53

 

Број на случени и разведени бракови
Склучени бракови Разведени бракови Разведени бракови на 1000 склучени
1994 2002 1994 2002 2002
Општина Прилеп 426 469 52 81
Прилеп 403 442 45 71
Витолиште 1 2 7 9 160.6
Тополчани 22 25 0 1 40.0

 

Природно движење на населението
Број на живородени Број на умрени Витален индекс – живородени на 100 умрени
1994 2002 1994 2002 2002
Општина Прилеп 892 864 816 877
Прилеп 860 821 730 808 101.6
Витолиште 1 1 33 21 4.8
Тополчани 31 42 53 48 87.5

 

Миграција и густина на населението
Миграционо салдо Густина на населеност Концентрација на населението (РМ = 100.0)
1994-2002 1994 2002 1994 2002
Општина Прилеп -570 52.5 52.2 3.91 3.79
Прилеп 40 134.4 137.1 3.69 3.63
Витолиште -201 1.8 1.0 0.05 0.02
Тополчани -409 21.4 18.5 0.17 0.14