Старосна структура

Демографска старост на населението
Просечна возраст Млади до 20 години (%) Помлади од 40 год (%) Стари 60 и повеќе (%)
1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002
Општина Прилеп 43.0 46.1
Прилеп 35.1 37.5 29.4 25.6 59.2 54.2 14.8 17.6
Витолиште 56.0 60.9 7.5 4.5 21.1 16.6 55.3 65.3
Тополчани 37.9 39.8 28.8 25.7 55.5 51.5 23.2 26.2