Распоред на врнежи по месеци

Средномесечна температура на воздухот за период од 37 години (1950-1987)

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C 0 2 3,6 10,5 15,6 19,6 21,6 21,5 17,5 11,9 6,5 2,1

 

Средномесечна и годишна максимална сума на врнежи во мм во период 1926-1976 год.

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
мм 58,0 57,4 59,1 62,3 83,6 68,5 34,4 35,8 53,7 80,3 79,4 71,3