Примери на документи за основање на заедница на сопственици

Тука можете да ги преземете потребните примери кои се однесуваат на заедница на сопственици на посебни делови, согласно Законот за домување

1. Соопштение за Собир на сопственици – ПРЕВЗЕМИ

2. Покана за Собир на сопственици – ПРЕВЗЕМИ

3. Одлука за основање на Заедница – ПРЕВЗЕМИ

4. Одлука за донесување на Статут – ПРЕВЗЕМИ

5. Статут на Заедница на сопственици – ПРЕВЗЕМИ

6. Записник од Собир на сопственици – ПРЕВЗЕМИ

7. Договор за взаемни односи – ПРЕВЗЕМИ

8. План за одржување – ПРЕВЗЕМИ

9. Правилник за нормите и стандардите за домување во станбените згради – ПРЕВЗЕМИ