Информации за локалната самоуправа

Органи на општината се: Советот и Градоначалникот.

Органите на општината се избираат на општи непосредни избори по пат на тајно гласање.