Урбани и месни заедници

Листа на контакти на претседатели на активни урбани и месни заедници во Oпштина Прилеп

МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Ред. број Урбана заедница Име и презиме Телефон
 
1. ТРИЗЛА 2 Сашо Николоскипретседател
 
076 603 198
2. АЛИЧАИР Илија Јанкулоскипретседател
 
070 296 346
3. КОРЗО Коста Мирческипретседател
 
Членови:
Викторија Петроска
Владо Чакароски
075 935 414
 
 
 
075 777 817
078 214 151
4. ЦЕНТАР – БИБЛИОТЕКА Илија Корубиноскипретседател
 
Членови:
Дејан Бошкоски
Зоран Оклески
076 349 488
 
 
 
071 353 498
075 367 227
5. ВИШНЕ Зоран Димескипретседател
 
070 308 880
6. ЧАЧОРИЦА Ѓорѓи Мирческипретседател
 
Членови:
Бојан Илиоски
Сања Маркоска
070 343 465
 
 
 
075 306 011
075 503 976
7. ЦЕНТАР – ОПШТИНА Јован Коштревскипретседател
 
075 645 321
8. РИД Благоја Карескипретседател
 
Членови:
Александар Стеваноски
Златко Илиески
075 750 143
 
 
 
078 401 459
075 326 089
9. ТАПАНИ Марјан Костадиноскипретседател
 
Членови:
Орде Николоски
Жарко Стојкоски
077 584 430
 
 
 
076 456 320
075 700 820
10. ЃОГДЕРЕ Благоја Димоскипретседател
 
078 378 018
11. ЦАР САМОИЛ Давор Матракоски – претседател
 
Членови:
Александра Јовеска
Јован Китаноски
076 688 895
 
 
 
077 536 358
078 447 059
12. ТОЧИЛА Зоран Петкоскипретседател
 
075 932 050
13. БОНЧЕЈЦА Елеонора Костоска Јованоска – претседател
 
Членови:
Катерина Џамбазова
Тошко Кусибојоски
075 238 900
 
 
 
075 656 724
075 232 646
14. СТОЧЕН ПАЗАР Гоце Трајкоскипретседател
 
Членови:
Пеце Трпчески
Борче Петковски
076 561 205
 
 
 
078 383 104
070 442 136
15. ЖАБИНИ МАЛО Видан Николоскипретседател
 
Членови:
Живко Ристески
Александар Бунтески
075 620 801
 
 
 
075 565 009
071 670 483
16. ВАРОШ Зоран Ивческипретседател
 
076 308 060
17. ВАРОШКО МАЛО Сашо Бошкоскипретседател
 
Членови:
Пецо Шишкоски
Павлинче Матеска
070 560 084
 
 
 
071 498 537
070 639 405
18. ТРИЗЛА 1 Драган Димитриоскипретседател
 
075 526 426
19. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Сашо Кочоскипретседател
 
075 321 855
     

 

МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Ред. број Месна заедница Име и презиме Телефон
 
1. ВЕСЕЛЧАНИ Пашоски Трајче –Претседател
 
Членови:
Пашоски Роберт
Мицески Пецо
075 549 450
 
 
 
078 452 791
070 306 441
2. ГОЛЕМО РАДОБИЛ Борче Крстески Претседател
 
Членови:
Илија Крстески
Христијан Милески
070 536 711
 
 
 
077 508 942
075 601 564
3. ВИТОЛИШТЕ Ѓоре Чакрески -Претседател
 
Членови:
Спасе Даркоски
Куле Митаноски
075 820 144
 
 
077 530 540
070 304 925
4. ЗАГОРАНИ Ице Дамчески – Претседател
 
Членови:
Антонио Ѕвездакоски
Дарко МИцкоски
075 545 010
 
 
 
075 855 601
075 683 772
5. СЕЛЦЕ Сашо Јованоски – Претседател
 
Членови:
Јане Јованоски
Јасмина Дамеска
075 898 062
 
 
 
078 421 197
078 422 670
6. КАДИНО СЕЛО Живко Самарџиоски – Претседател
 
Членови:
Бојан Самарџиоски
Пеце Џорчески
070 579 722
 
 
 
075 861 947
075 953 758
7. МАЛО КОЊАРИ Николче Кукуноски – Претседател
 
Членови:
Иле Мишески
Ивица Ачкоски
070 967 603
 
 
 
070 898 841
070 280 017
8. ГОЛЕМО КОЊАРИ Дејан Рајатоски – Претседател
 
Членови:
Никола Макалоски
Дејан Пуцакоски
078 320 109
 
 
 
071 722 531
070 560 629
9. АЛИНЦИ Сашо Иваноски- Претседател
 
075 747 568
10. БЕРОВЦИ Игор Алексоски- Претседател
 
078 204 720
11. ГАЛИЧАНИ Даниел Вељаноски- Претседател
 
076 998 184
12. ТОПОЛЧАНИ Менде Китески- Претседател
 
070 454 169
13. КАНАТЛАРЦИ Исмаил Текешаноски- Претседател
 
078 382 162
14. ЕРЕКОВЦИ Димитар Неданоски- Претседател
 
077 535 210
15. МАЖУЧИШТЕ Стеванче Јорданоски- Претседател
 
078 265 445
16. НОВО ЛАГОВО Димитар Тасески- Претседател
 
078 522 407
17. ТРОЈКРСТИ Златко Китаноски- Претседател
 
078 330 172
18. ЧЕПИГОВО Ацо Дебрешлиоски- Претседател
 
070 819 590
19. ПОДМОЛ Стефан Петрески- Претседател
 
078 831 497
20. КЛЕПАЧ Стеван Неделкоски- Претседател
 
076 835 091
21.