Наследство

Завод и Музеј – Прилеп

Во 1955 година со одлука на Народниот одбор на општина Прилеп е формиран Народниот музеј. Во почетокот активни се три одделенија: Одделение за археологија, Одделение за Историја и Одделение за етнологија. Со тек на време се формираат и сите останати денес активни одделенија.

Со прераснувањето на Народниот музеј во Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј во 1981 година, освен музејската дејност институцијата врши и заштитна дејност.

Моментално во рамките на Завод и музеј – Прилеп работат следните одделенија:

 • Одделение за Историја

 • Одделение за Архитектура

 • Одделение за Историја на уметност

 • Оддление за етнологија

 • Музеј за тутун

Активности од областа на музејската дејност:

 • Теренски истражувања и рекогносцирања;
 • Прибирање на музејски материјал по пат на истражувања, откуп, подарок и сл;
 • Евиденција, заштита и стручна обработка на музејскиот материјал;
 • Евиденција и увид во состојбата на недвижните и движни споменици на културата;
 • Организирање на тематски постојани и повремени изложби;
 • Публикација на обработениот музејски материјал;
 • Водичко – едукативна дејност;

Активности од областа на заштитната дејност:

 • Евиденција и увид во состојбата на недвижното и движно културно богатство;
 • Истражување и изработка на проекти за изведување на заштитни интервенции на недвижното и движно културно богатство;
 • Превентивни заштитни интервенции на недвижното и движно културно богатство;
 • Конзерваторско реставраторски работи на недвижното и движно културно богатство;
 • Учество во поставување на тематски постојани и повремени изложби;
 • Публикување на стручни трудови;

Завод и Музеј Прилеп располага со своја интерна библиотека со богат фонд на стручна литература, како и фото лабораторија која е мошне важна помошна техничка служба при активностите на вработените во институцијата. Во 1961 година поставена е Постојана изложба со археолошки предмети, која повремено се обновува. Во рамките на Завод и Музеј работат Меморијалниот музеј “11 Октомври 1941”, Меморијалниот музеј “Кузман Јосифоски – Питу” и Музејот за тутун.

Прв директор на Народниот Музеј од неговото основање па се до 1980 година е др. Бошко Бабиќ, дипл. историчар на уметност.