Средни училишта

СОУ “МИРЧЕ АЦЕВ“

СОУМИРЧЕ АЦЕВ

Директор:  

телефон за контакт: 048 421 739

мејл: 

СОУ “КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ“

СОУКУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ

Директор: Цеца Видова Трајческа

мејл: 

СОУ “РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“

СОУ РИСТЕ РИСТЕСКИРИЧКО

Директор:  Цветанка Ѓорѓиоска   

телефон за контакт:  048 415 376

мејл: 

СОУ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“

СОУ ОРДЕ ЧОПЕЛА

Директор:  Тереза Златеска

телефон за контакт: 048 422 095

мејл: 

СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 Директор:  Страшо Ѓорѓиески

телефон за контакт:  048 426 772

мејл: