Основни училишта

ООУ “КОЧО РАЦИН“

ООУ КОЧО РАЦИН

Директор:  Јулијана Тренкоска

телефон за контакт:  048 425 772

мејл: kocoracinprilep@yahoo.com

ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ООУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Директор: Ахил Јаков

телефон за контакт:  048 423 292

мејл: oukohridski@t.mk

ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ“

ООУ КИРЕ ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ

Директор: Влатко Кузманоски

телефон за контакт:  048 427 604

мејл: oou.kgjane@yahoo.com

ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Директор: Снежана Котева

телефон за контакт:  048 428 968

мејл: ou_gocedelcev@yahoo.com

ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“

ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ

Директор: Мартина Пројческа

телефон за контакт:  048 417 755

мејл: oublazekoneski@gmail.com

ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“

ООУ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ

Директор: Панде Николоска

телефон за контакт:  048 427 967

мејл: ou_dobrejovanoski_pp@yahoo.com

ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“

ООУ РАМПО ЛЕВКАТА

Директор: Жарко Бабаноски

телефон за контакт:  048 422 377

мејл: rampolevkata@gmail.com

ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОСКИ-ОЦКА“

ООМУ ОРДАН МИХАЈЛОСКИ-ОЦКА

Директор: Денис Најдоски

мејл за контакт: muzicko_pp@yahoo.com

www: https://muzickoprilep.edu.mk/

ООУ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ“  н.м Тополчани

Директор:  Дејан Бунтески

телефон за контакт: 048 480 103

мејл: krumevolnaroski@yahoo.com

ООУ СТРАШО ПИНЏУР  н.м Мало Коњари

Директор: Зоран Петрески

телефон за контакт: 048 483 418

мејл: pindzurstraso@yahoo.com

ООУ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ н.м Канатларци

Директор: Златко Петрески

телефон за контакт:  048 456 217

 мејл: kirilimetodija@yahoo.com