Работни тела на Советот на општина Прилеп

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател на комисијата Никола Багески

мејл за контакт: bageski@yahoo.com

Членови на комисијата: Еленче Ташковска, Кире Тинтоски, Дејан Проданоски и Петар Ристески.

 

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател на комисијата: Александар Китаноски

мејл за контакт: kitanoski.a@hotmail.com

Членови на комисијата: Елизабета Сурлаџија, Јулијана Цековска, Тони Камчески и Ирена Стерјовска Локвенец.

 

Комисија за елементарни непогоди

Претседател на комисијата Жарко Северкоски

мејл за контакт: severkoskizarko@yahoo.com

Членови на комисијата: Хари Шојлески, Адем Мамудоски, Гоце Стефаноски и Винета Лозаноска.

 

Комисија за изработка на програма за работа на Советот на Општина Прилеп за мандат 2017-2021 година

Претседател на комисијата: Миле Талевски

мејл за контакт: mikio_talevski@yahoo.com

Членови на комисијата: Валентин Божиноски, Никола Багески и Борче Јовчески

 

Комисија за месна самоуправа

Претседател на комисијата Хари Шојлески

мејл за контакт: harisojleski@gmail.com

Членови на комисијата: Тони Камчески, Александар Китаноски, Кире Тинтоски и Борче Јовчески.

 

Комисија за општествени дејности и правата на децата

Претседател на комисијата Еленче Ташковска

мејл за контакт: elena_lene@hotmail.com

Членови на комисијата: Александар Китаноски, Адем Мамудоски, Светлана Велеска и  Виктор Здравески.

 

Комисија за родова еднаквост

Претседател на комисијата Јулијана Цекоска

мејл за контакт: jcekovska@yahoo.com

Членови на комисијата: Светлана Велеска, Елизабета Сурлаџија,Еленче Ташковска, Ивона Кузмановиќ, Ирена Стерјовска Локвенец, Јулијана Силјаноска, Андриана Ристеска, Винета Лозаноска, Кети Бикоска, Адем Мамудоски и Самија Ајдини.

 

Комисија за статут и прописи

Претседател на комисијата Кире Тинтоски

мејл за контакт: ktintoski@gmail.com

Членови на комисијата: Никола Багески, Ивона Кузмановиќ, Дејан Проданоски и Јулијана Силјаноска

 

Комисија за склучување на бракови во Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово

Советници кои се именувани да присуствуваат при склучување на бракови во Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово, се Јулијана Цековска, Ивона Кузмановиќ и Кети Бикоска.

 

Комисија за склучување на бракови во МК Витолиште, МК Дуње, МК Тополчани и МК Канатларци

Советници кои се именувани да присуствуваат при склучување на бракови во МК Витолиште, МК Дуње, МК Тополчани и МК Канатларци се Јулијана Цекоска и Андриана Ристеска.

 

Комисија за склучување на бракови во МК Мало Коњари

Советници кои се именувани да присуствуваат при склучување на бракови во МК Мало Коњари се Ивона Кузмановиќ и Гоце Стефаноски.