Работни тела на Советот на општина Прилеп

Комисија за одбележување значајни настани, личности и празници

Претседател на комисијата: Игор Николоски

e-mail: igorpp1983@hotmail.com

Членови на комисијата: Киро Николоски, Стефани Стојаноска, Никола Златески и Ивона Кузмановиќ.

 

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател на комисијата: Зоран Јанкулоски

e-mail: z.jankuloski69@gmail.com

Членови на комисијата: Никола Златески, Диме Бозоски, Никола Мариноски и Методија Костоски.

 

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател на комисијата: Ирена Стерјовска Локвенец

e-mail: sterjovskairena@yahoo.com

Членови на комисијата: Александра Свајќароска,Трајче Ржаникоски,  Дарко Андреески и Александар Китаноски.

 

Комисија за елементарни непогоди

Претседател на комисијата: Никола Златески

e-mail: nikolazlateski@ymail.com

Членови на комисијата: Зоран Јанкулоски, Киро Николоски, Александар Ѓорѓиоски и Дениз Мустафоски.

 

Комисија за месна самоуправа

Претседател на комисијата: Трајче Ржаникоски

e-mail: trajcerzanik@yahoo.com

Членови на комисијата: Дарко Андреески, Хилда Белеска, Дениз Мустафоски и Иван Јованоски.

 

Комисија за општествени дејности и правата на децата

Претседател на комисијата: Кире Јоноски

e-mail: kjonoski@yahoo.com

Членови на комисијата: Игор Николоски, Билјана Кузманоска, Хилда Белеска и Анита Ристеска.

 

Комисија за родова еднаквост

Претседател на комисијата: Александра Свајќароска

e-mail: aleksandra.svajkjaroska@yahoo.com

Членови на комисијата: Ирена Стерјовска Локвенец, Билјана Кузманоска, Стефани Стојаноска, Јулијана Силјаноска, Хилда Белеска, Моника Грашеска Илиеска, Јулијана Цековска, Анита Ристеска, Ивона Кузмановиќ, Марија Симоноска, Никола Златески и Методија Костоски.

 

Комисија за статут и прописи

Претседател на комисијата: Дарко Андреески

e-mail: darkoandre@yahoo.com

Членови на комисијата: Киро Николоски, Јулијана Силјаноска, Дарко Герамитчиоски и Марија Симоноска.