Извештаи

Советот на Општина Прилеп на 33-та седница одржана на 13.03.2015 година ги усвои Извештаите за работењето на јавните претпријатија во Општина Прилеп, објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп” бр.3 од 2015 година. Во прилог следуваат секоја поединечна одлука од Советот за усвојување на Извештајот и конкретниот Извештај на јавното претпријатие.

ЈП за ПУП

ЈП ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА

ЈП КОМУНАЛЕЦ

ЈП ПАЗАРИ