Годишни финансиски извештаи, буџет и завршни сметки

Годишни финансиски извештаи

Годишен финансиски извештај за 2023 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2022 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2021 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2020 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2019 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2018 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2017 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2016 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2015 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2014 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2013 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2012 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2011 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2010 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2009 година – превземи

Буџет

Буџет за 2024 година – превземи
Граѓански буџет – алатка – превземи
Граѓански буџет 2023 – превземи
Буџет за 2023 година – превземи 
Предлог буџет за 2023 – превземи
Буџет за 2022 година – превземи
Буџет за 2021 година – превземи
Буџет за 2020 година – превземи
Предлог буџет за 2020 година – превземи
Ребаланс на буџет за 2019 година – превземи
Буџет за 2019 година – превземи
Ребаланс на буџет за 2018 година – превземи
Буџет за 2018 година – превземи
Буџет за 2017 година – превземи
Буџет за 2016 година – превземи
Втор ребаланс на буџет за 2015 година – превземи
Ребаланс на буџет за 2015 година – превземи
Буџет за 2015 година – превземи
Ребаланс на буџет за 2014 – превземи
Буџет за 2014 година – превземи
Буџет за 2013 година – превземи
Буџет за 2012 година – превземи
Буџет за 2011 година – превземи
Буџет за 2010 година – превземи

Одлуки 

Одлука за проширување буџет за 2024 од донации- превземи
Усвоена одлука за извршување на Буџет за 2024 – превземи
Одлука за проширување – 1 за 2022 година – превземи
Одлука за проширување – 2 за 2022 година – превземи
Одлука за пренамена за 2022 год – превземи
Одлука за измени на распоред на средства во буџет (24.08.2020) – превземи
Одлука за измени на распоред на средства во буџет (14.05.2020) – превземи
Одлука за проширување на средства на буџет (11.02.2020) – превземи

Завршни сметки

Завршна сметка за 2023 година – превземи
Завршна сметка за 2022 година – превземи
Завршна сметка за 2021 година – превземи
Завршна сметка за 2020 година – превземи
Завршна сметка за 2019 година – превземи
Завршна сметка за 2018 година – превземи
Завршна сметка за 2017 година – превземи
Завршна сметка за 2016 година – превземи
Завршна сметка за 2015 година – превземи
Завршна сметка за 2014 година – превземи
Завршна сметка за 2013 година – превземи
Завршна сметка за 2012 година – превземи
Завршна сметка за 2011 година – превземи
Завршна сметка за 2010 година – превземи
Завршна сметка за 2009 година – превземи