Годишни финансиски извештаи, буџет и завршни сметки

Годишни финансиски извештаи

Годишен финансиски извештај за 2019 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2018 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2017 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2016 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2015 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2014 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2013 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2012 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2011 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2010 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2009 година – превземи

Буџет

Буџет за 2020 година – превземи
Ребаланс на буџет за 2019 година – превземи
Буџет за 2019 година – превземи
Ребаланс на буџет за 2018 година – превземи
Буџет за 2018 година – превземи
Буџет за 2017 година – превземи
Буџет за 2016 година – превземи
Втор ребаланс на буџет за 2015 година – превземи
Ребаланс на буџет за 2015 година – превземи
Буџет за 2015 година – превземи
Ребаланс на буџет за 2014 – превземи
Буџет за 2014 година – превземи
Буџет за 2013 година – превземи
Буџет за 2012 година – превземи
Буџет за 2011 година – превземи
Буџет за 2010 година – превземи

Завршни сметки

Завршна сметка за 2019 година – превземи
Завршна сметка за 2018 година – превземи
Завршна сметка за 2017 година – превземи
Завршна сметка за 2016 година – превземи
Завршна сметка за 2015 година – превземи
Завршна сметка за 2014 година – превземи
Завршна сметка за 2013 година – превземи
Завршна сметка за 2012 година – превземи
Завршна сметка за 2011 година – превземи
Завршна сметка за 2010 година – превземи
Завршна сметка за 2009 година – превземи