Годишни финансиски извештаи, буџет и завршни сметки

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година – превземи

Годишни финансиски извештаи
Годишен финансиски извештај за 2017 година- превземи

Годишен финансиски извештај за 2016 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2015 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2014 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2013 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2012 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2011 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2010 година – превземи
Годишен финансиски извештај за 2009 година – превземи

Буџет

Буџет за 2018 година – превземи
Буџет за 2017 година – превземи
Буџет за 2016 година – превземи
Втор ребаланс на буџет за 2015 година – превземи
Ребаланс на буџет за 2015 година – превземи
Буџет за 2015 година – превземи
Ребаланс на буџет за 2014 – превземи
Буџет за 2014 година – превземи
Буџет за 2013 година – превземи
Буџет за 2012 година – превземи
Буџет за 2011 година – превземи
Буџет за 2010 година – превземи

Завршни сметки

Завршна сметка за 2017 година – превземи
Завршна сметка за 2016 година – превземи
Завршна сметка за 2015 година – превземи
Завршна сметка за 2014 година – превземи
Завршна сметка за 2013 година – превземи
Завршна сметка за 2012 година – превземи
Завршна сметка за 2011 година – превземи
Завршна сметка за 2010 година – превземи
Завршна сметка за 2009 година – превземи