Референдум

  • Граѓаните преку референдум можат да одлучуваат за прашањата од надлежност на опшината, како и за други прашања од локално значење.
  • Советот е должен да распише референдум на барање од најмалку 20% од избирачите на општината.
  • Советот може да распише референдум за прашања од негова надлежност, по сопствена иницијатива.
  • Одлуката донесена на референдумот е задолжителна за советот.