Совет на општината

Советот е претставнички орган на граѓаните на општината. Го сочинуваат 27 претставници на граѓаните – членови на Советот. Од редот на членовите на Советот, Советот избира Претседател. Претседателот на Советот ја организира работата на Советот, ги свикува и раководи со седниците на Советот, ги потпишува прописите што ги донел Советот и ги доставува до Градоначалникот за објавување. Заради разгледување на прашања и утврдување на предлози од одредена област, Советот од својот состав формира постојани и привремени комисии.

КОАЛИЦИЈА ПРЕДВОДЕНА ОД СДСМ

Еленче Ташковска
Претседател на Совет на општина Прилеп

Еленче Ташковска, родена 1970 година во Прилеп. Образование: ВСС, наставник по одделенска настава. Политичка партија: СДСМ Контакт: elena_lene@hotmail.com

Јулијана Цековска
Јулијана Цековска, родена 1982 година во Прилеп. Образование: дипломиран политиколог. Политичка партија: НСДП, во коалиција со СДСМ Контакт: jcekovska@yahoo.com
Зорица Кочоска
Светлана Велеска
Светлана Велеска, родена 1956 во Прилеп. Образование: дипломиран социолог Политичка партија: ВМРО-НП Контакт: veleskasvetlana@gmail.com
Тони Камчески
Тони Камчески, роден 1962 година во Прилеп. Образование: ССС Политичка партија: СДСМ Контакт: kamceskit@hotmail.com
Никола Багески
Никола Багески, роден 1990 година во Прилеп. Образование: дипломиран правник. Политичка партија: СДСМ Контакт: bageski@yahoo.com
Елизабета Сурлаџија
Елизабета Сурлаџија, родена 1957 година во Прилеп. Образование: ВСС, дипломиран економист. Политичка партија: ДОМ Демократска обнова на Македонија (ДОМ) Контакт: elizabetasurladjija@gmail.com
Адем Мамудоски
Адем Мамудоски, роден 1974 година во Прилеп. Образование: основно Политичка партија: СДСМ Контакт: adem.mamudoski@hotmail.com
Валентин Божиноски
Валентин Божиноски, роден 1986 година во Прилеп. Образование: ВСС, менаџмент на организација. Политичка партија: СДСМ Контакт: tino_b@hotmail.com
Хари Шојлески
Хари Шојлески, роден 1974 во Прилеп Образование: ССС Политичка партија: СДСМ Контакт: harisojleski@gmail.com
Жарко Северкоски
Жарко Северкоски, роден 1966 во Големо Коњари, општина Прилеп. Образование: ССС Политичка партија: СДСМ Контакт: severkoskizarko@yahoo.com
Кире Тинтоски
Кире Тинтоски, роден 1975 година во Прилеп. Образование: ССС, електро техничар - електричар Политичка партија: СДСМ Контакт: ktintoski@gmail.com
Ивона Кузмановиќ
Ивона Кузмановиќ е родена 1991 во Скопје. Обрзование: Студент на Економски факултет Политичка партија: СДСМ Контакт: kuzmanovik.ivona@gmail.com
Александар Китаноски
Александар Китаноски, роден 1970 година во Прилеп Образование: ССС, гимназија Политичка партија: СДСМ Контакт: kitanoski.a@hotmail.com

КОАЛИЦИЈА ПРЕДВОДЕНА ОД ВМРО – ДПМНE

Борче Јовчески
Борче Јовчески, роден 1970 година во Прилеп. Образование: ВСС, специјалист доктор по ортопедија. Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ Контакт: bjovceski1@gmail.com
Ирена Стерјовска– Локвенец
Ирена Стерјовска Локвенец, родена 1982 година во Прилеп. Образование: ВСС, дипломиран економист Политичка партија: ВМРО -ДПМНЕ Контакт: sterjovskairena@yahoo.com
Дејан Проданоски
Дејан Проданоски, роден 1981 година во Прилеп. Образование: ВСС, дипл. сообраќаен инженер Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ Контакт: dejan.prodanoski@gmail.com
Јулијана Силјаноска
Јулијана Силјаноска, родена 1975 година во Прилеп. Образование: доктор на економски науки Политичка партија: ПОДЕМ (Партија на Обединети Демократи на Македонија) Контакт: j.siljanoska@yahoo.com
Виктор Здравески
Виктор Здравески, роден 1989 год. во Прилеп. Образование: ВСС, наставник по одделенска настава. Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ Контакт: vik_mk@hotmail.com
Андриана Ристеска
Андриана Ристеска, родена 1965 година во Прилеп. Образование: ВСС, дипломиран економист. Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ Контакт: risteskaandriana@gmail.com
Винета Лозаноска
Винета Лозаноска, родена 1969 во Прилеп. Образование: ВСС, дипл. машински инженер Политичка партија: Социјалистичка партија на Македонија Контакт: vinetalozan@yahoo.com
Никола Габроски
Никола Габроски, роден 1959 година во Прилеп. Образование: дипломиран правник. Политичка партија: Нова Либерална Партија Контакт: nikola.gabroski@hotmail.com
Гоце Стефаноски
Гоце Стефаноски, роден 1968 година во Прилеп. Образование: ССС, машински техничар. Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ Контакт: stefanoski.g@yahoo.com
Кети Бикоска
Кети Бикоска, родена 1968 година во Прилеп Образование: Виша економска Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ Контакт:kbikoska@gmail.com

СОЈУЗ НА РОМИ (СРМ)

Самија Ајдини
Самија Ајдини, роден 1984 година во Прилеп. Образование: машински техничар. Политичка партија: Сојуз на Ромите Контакт: sami.trizla@yahoo.com