Совет на општината

Советот е претставнички орган на граѓаните на општината. Го сочинуваат 27 претставници на граѓаните – членови на Советот. Од редот на членовите на Советот, Советот избира Претседател. Претседателот на Советот ја организира работата на Советот, ги свикува и раководи со седниците на Советот, ги потпишува прописите што ги донел Советот и ги доставува до Градоначалникот за објавување. Заради разгледување на прашања и утврдување на предлози од одредена област, Советот од својот состав формира постојани и привремени комисии.

КОАЛИЦИЈА ПРЕДВОДЕНА ОД ВМРО – ДПМНE

Дејан Проданоски
Претседател на Совет на Општина Прилеп

dejan.prodanoski@gmail.com

Ирена Стерјовска– Локвенец

irenloks@yahoo.com

Трајче Ржаникоски
Кире Јоноски
Диме Бозоски
Јулијана Силјаноска
Александра Димова
Хилда Белеска
Игор Николоски
Зоран Јанкулоски
Киро Николоски
Стефани Стојаноска

stojanoskastefani05@gmail.com

Дарко Адреески
Никола Златески
Билјана Кузманоска

КОАЛИЦИЈА ПРЕДВОДЕНА ОД СДСМ

Моника Грашеска Илиеска
Николче Мариновски
Јулијана Цековска

jcekovska@yahoo.com

Александар Ѓорѓиоски
Анита Ристеска
Дарко Герамитчиоски
Ивона Кузмановиќ
Александар Китаноски
Марија Симоновска
Мирјана Крстеска

mirjanakrsteska@yahoo.com

СОВЕТНИЦИ ОД ЛЕВИЦА

Иван Јованоски
Катерина Пузеска

kstojceska.puzeska@gmail.com