Одлука за избор на интерен оглас

Во прилог одлуката Odluka za izbor

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и („Службен...

ИЗДАВАЊЕ НА Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Градоначалникот на Општина  Прилеп донесе решение бр.10-1697/9 од 30.11.2023 г. за издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола   ПРИЛЕПСКА  ПИВАРНИЦА  АД  ПРИЛЕП ул.„Цане Кузманоски“ бр.1 Прилеп Дозволата е достапна...

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола   Согласно член 124 став 1 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

О Б Ј А В А на нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Прилеп Согласно член 107 став 13, а во врска со член 122 став 4 од Законот за животна средина (Сл. весник...

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп

Врз основ на член 14 од Правилникот за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп бр. 09-2844/5 од 23.08.2023 година и врз доставената ранг-листа...

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДООФОРМУВАЊЕ НА ЧЕТВРТ СТЕПЕН ФОРМАЛНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЛАДИ И...

Општина Прилеп објавува јавен повик за учество во акција за обезбедување на поддршка за дооформување на четврт степен формално средно образование за млади и...

Ј А В Е Н   П О В И К за доделување стипендии...

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоупрва (“Службен весник на РМ” број 05/02) а согласно Програмата за доделување стипендии на студенти...

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола – Прилепска пивара

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола Согласно член 124 став 1 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп, жители на Општина...

Врз основ на член 14 од Правилникот за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп бр. 09-2844/5 од 23.08.2023 година и врз доставената ранг-листа...