Решение за избор на членови на Иницијативен одбор за формирање на Локално собрание на...

Решение за избор на членови на Иницијативен одбор за формирање на Локално собрание на млади на Општина Прилеп Решение за иницијативен одбор.pdf

Оглас за СПРОВЕДУВАЧИ НА ОБУКА

Здружение на граѓани Центар за развој и едукација од Град Прилеп, има потреба од спроведување на верификувана обука за сертифицирање на 40 негуватели за...

СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид на проект за фотонапонски централи

Бр. 10-21/1 од 04.01.2023 година Врска бр. 10-1925/1 од 19.07.2022 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на...

П О В И К За организирање на јавна презентација и јавна анкета...

Врз основа на член 27 став (5) и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од...

П О В И К За организирање на јавна презентација za DUP

Врз основа на член 27 став (5) и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од...

П О В И К За организирање на јавна презентација

Врз основа на член 27 став (5) и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од...

Соопштение за ЈП и ЈА

БР._______________ од________________.2022 год. Прилеп Врз основа на член 35, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и...

Соопштение за ЈП и ЈА

БР._______________ од________________.2022 год. Прилеп Врз основа на член 35, став (1) и став (13) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15,...

ЈАВЕН ПОВИК

За јавна расправа на проекти од клучно значење за општина Прилеп, нивната потреба и можната финансиска реализација. Се закажува јавна расправа со граѓани на општина...

О Б Ј А В А на нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...