ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021 за унапредување на административен службеник во Општина Прилеп

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и (Службен...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 6, БЛОК 6.3, ОПШТИНА ПРИЛЕП кој се наоѓа во западниот прериферен...

Повторена јавна презентација и јавна анкета

Се организира повторена јавна презентација и јавна анкета по ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 2, БЛОК, 2.11, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП кој се наоѓа...

Записник од одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 16.04.2021 година во состав Александар Китаноски-претседател, Елизабета Сурлаџија, Јулијана Цековска,...

Известување до јавност за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на...

Согласно член 3 точка 5 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Прилеп за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните...

Известување до јавност за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на...

Согласно член 3 точка 5 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Прилеп за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина...

Врз основа на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2021 година број 09-3157/15 од 25.12.2020 година(Службен гласник на...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина...

Врз основа на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2021 година број 09-3157/15 од 25.12.2020 година(Службен гласник на...

Одлука за избор на лица кои во Пописот 2021 година ќе бидат ангажирани во...

Одлуката за избор на лица кои во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година ќе бидат ангажирани во својство...

Одлука за избор на лица кои во Пописот 2021 година ќе бидат ангажирани во...

Одлуката за избор на лица кои во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година ќе бидат ангажирани во својство...