Јавна презентација и јавна анкета

Се  организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за четврт 3, блок 3.13, КО Прилеп,Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат...

Известување за склучен договор

Известување за склучен договор за јавната „Набавка на систем за откривање на истекување на вода и опрема за мерење“. Документот можете да го преземете...

Апел за помош

Да му помогнеме на нашиот сограѓанин. Девизна сметка (превземи документ)

Јавна презентација и јавна анкета

Се  организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за четврт 11, блок 11.2, КО Прилеп,Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат на...

Набавка на хидраулична автоматска континуална преса и специјално комунално возило за транспорт на отпаден...

Наслов на договор: Набавка на хидраулична автоматска континуална преса и специјално комунално возило за транспорт на отпаден материјал Референца за публикација: BIOREAL 808/3 Јавното комунално претпријатие...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Канатларци, КО Канатларци, Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат на УПС Канатларци...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на Локална урбанистичко-планска документација за изградба на објекти со класа на намена Е2-комунална супраструктура за производство на...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на Локална урбанистичко-планска документација за изградба на градби со намена А1 - Домување во станбени куќи на...

Одлука за одобрување на извештајот за договорен износ по доверители и извештај за вкупен...

документите се превземаат со клик на посакованиот наслов Одлука за odobruvanje na Izvestajot za dogovoren iznos po doveriteli 2019 Izvestaj za vkupen dogovoren iznos po doveriteli

Годишни сметки за сите основни училишта во Општина Прилеп

785-19 Kliment Godisna za 2018 785-23 Kliment Godisna za 2018 785-38 Kliment Godisna za 2018 787 Blaze Godisna za 2018 787 KlimentGodisna za 2018 787 Krume Godisna...