Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола – Прилепска пивара

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола Согласно член 124 став 1 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп, жители на Општина...

Врз основ на член 14 од Правилникот за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп бр. 09-2844/5 од 23.08.2023 година и врз доставената ранг-листа...

ЈАВЕН ПОВИК за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоупрва (“Службен весник на РМ” број 05/02) а согласно Програмата за доделување стипендии на студенти...

Листи на баратели кои ги исполниле/не ги исполниле критериумите за субвенционирање / надоместување на...

Врз основа на предлогот на Комисијата за спроведување на постапка за субвенционирање /надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Прилеп...

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско –...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка помеѓу Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и...

Извештај за работата на службеникот за млади при Општина Прилеп за 2022 година

Извештај за работата на службеникот за млади при Општина Прилеп за 2022 година

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат на урбанистички план...

Бр. 10-1126/4 од 05.07.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат

Бр. 10-21/4 од 28.06.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат

Бр. 10-1185/3 од 27.06.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП за инфраструктура

Бр. 10-1127/3 од 27.06.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...