СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат

Бр. 10-1185/3 од 27.06.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП за инфраструктура

Бр. 10-1127/3 од 27.06.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП ВОН ОПФАТ

Бр. 10-801/3 од 27.06.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП за фотоволтаици

Бр. 10-1125/3 од 27.06.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...

ЗАПИСНИК од одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 15.06.2023 година во состав Ирена Стерјовска Локвенец-претседател, Александар Китаноски, Дарко...

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) ...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање /надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на...

Врз основа на член 50 од законот за локална самоупрва ("Службен весник на РМ" број 05/02) а согласно Програмата за уредување на градежно земјиште...

СООПШТЕТНИЕ ЗА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА 10 СЕЛА

Врз основа на член 35, став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и 168/18),...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на Урбанистички проект

Бр. 10-188/4 од 18.04.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на...

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЛОКАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА ОПШТИНА...

  Врз основа на член 55 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп број 5 од 27.05.2021) член 5 од Одлуката за...