ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање...

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање...

О Б Ј А В А за нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат на УП со намена...

Бр. 10-700/1 од 15.03.2023 година Врска бр. 10-3240/1 од 29.12.2022 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на...

За спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат за објекти со...

Бр. 10-69/4 од 15.03.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот...

РЕШЕНИЕ за избор на членови на Локално собрание на млади на Општина Прилеп

Врз основа на член 55 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп број 5 од 27.05.2021) член 5 од Одлуката за...

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на

Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани до...

ЈАВЕН ПОВИК за учество во обука за негуватели за помош и нега на стари...

Општина Прилеп во соработка со ЗГ Центар за развој и едукација Прилеп, ја започнува реализацијата на Проектот за развој на социјални услуги за помош...