ПОПИС 2021: Списоци за тестирање на кандидати за инструктори и попишувачи за Комисија за...

Тестирањето на сите кандидати ќе биде спроведено во просториите на Гимназија „Мирче Ацев“ во Прилеп според следниот распоред: СЕДИШТЕ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ИМЕ НА РОДИТЕЛ ОПШТИНА 11.03.2021г од 10:00 часот во...

ПОПИС 2021: Список на пријавени кандидати за општина Прилеп, Долнени и Кривогаштани

Списокот можете да го превземете ОВДЕ. Ред број Седиште ПРЕЗИМЕ ИМЕ ТАТКОВОИМЕ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ТАТКОВО ИМЕ 1 19 - ПРИЛЕП  ДИМОСКА ДУНА ЖИВКО ДУНА  ДИМОСКА ЖИВКО 2 19 - ПРИЛЕП АЛИЕСКА ГУЛДЗАН САЗИ GULDZAN ALIESKA SAZI 3 19 - ПРИЛЕП АЛИЕВСКИ ЕРСАН САДУС ERSAN ALIEVSKI SADUS 4 19 - ПРИЛЕП АЛИМОСКИ ЕМИР МУФИД EMIR ALIMOSKI MUFID 5 19 - ПРИЛЕП АПОСТОЛОСКА ЕЛИЗАБЕТА МИРКО ELIZABETA APOSTOLOSKA MIRKO 6 19 - ПРИЛЕП АРИФОСКИ АСАН ГУЛБЕНТ ASAN ARIFOSKI GULBENT 7 19 - PRILEP АСАНОСКИ ЕГЗОН ЉЕНАН EGZON ASANOSKI QENAN 8 19 - ПРИЛЕП БАХОР АЛМИР НУСРЕТ ALMIR BAHOR NUSRET 9 19...

Известување за достапност на документ План за управување со животна средина и социјални аспекти...

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од...

ПОПИС 2021: ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

I. Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони...

Јавна објава

Бр.10-1556/2 од 11.02.2021год. Согласно член 84 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на РСМ бр.124/2015), Градоначалникот на Општина Прилеп ја дава следната : ЈАВНА ОБЈАВА Се...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 2, БЛОК, 2.11, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП кој се наоѓа во...

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп, (“Службен гласник...

ОБЈАВА бр.1/2021 за давање под закуп недвижни ствари сопственост на Општина Прилеп по пат...

Врз основа на член 2 став 4 алинеа 1 и член  37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите...

Јавна презентација и јавна анкета

Се  организира повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за четврт 6, блок 6.2, КО Прилеп,Општина Прилеп. Границата на планскиот...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 4.2.5, ФОРМИРАН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА...