Јавна презентација и јавна анкета по ЛУПД за авто сервис на КП529, КО Селце, Општина Прилеп

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Локална урбанистичка планска документација за авто сервис на КП529, КО Селце, Општина Прилеп, со следните граници на  планскиот опфат :

  • од североисточната страна граничи со КП2117 т.е. со Пристапниот пат кој го поврзува селото Селце со Селечкиот Манастир „Св. Димитриј“;
  • од југоисточната страна граничи со КП528;
  • од југозападната страна граничи со КП530;
  • од северозападната страна граничи со КП533/1;

Превземете го соопштението и планот.