Повик за достава на понуди за проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

 

MSIP-NCB-IPA-066-18

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
  2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на дел од општински пат Л6001955 25 Прилеп – н.м. Селце
  3. Општина Прилеп ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на дел од општински пат Л6001955 25 Прилеп – н.м. Селце
  4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 15:30:

Адреса: Општина Прилеп

Град: Прилеп

Поштенски број: 7500

Држава: Република Македонија

Телефон: +389 (0) 48 401 721

Факс: +389 (0) 48 401 720, 426 430

Електронска адреса: javninabavkipp@gmail.com

  1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја подигнат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од  2,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
  2. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 756014065763013

Приходно конто: 724125 програма 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Прилеп.

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 13:00ч, 23.03.2018 год. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 13:00ч, 23.03.2018 год.
  2. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 200,000.00 МКД
  3. Адреса: Општина Прилеп, ул.„Прилепски бранители“ бр. 1

Град: Прилеп

Поштенски број: 7500

Архива

Држава: Република Македонија