Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на архитектонско- урбанистички проект за препарцелација и формирање на нови градежни парцели ГП168.1 и ГП 168.2 од ГП 168 во ДУП за УАЕ 1,УБ1.04, Општина Прилеп.

Проектниот опфат е дефиниран со полигонална гранична линија, која се поклопува со надворешните граници на постојната градежна парцела.

СООПШТЕНИЕ

ПЛАН