Потврда за заверка

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВ 10(20) KV КАБЕЛСКИ ВОД НИЗ КП БР.12022/1, КП БР.12022/2, КП БР.12023/1, КП БР.12023/4, КП БР.12026/1, КП БР.12026/4, КП БР.12195/2 И КП БР.24054/1 (КО ПРИЛЕП) – ОПШТИНА ПРИЛЕП, со тех.бр. 0302-83/21 од септември 2021 год, изработен од Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз – извоз Битола дооел.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВ 10(20) KV КАБЕЛСКИ ВОД НИЗ КП БР.12022/1, КП БР.12022/2, КП БР.12023/1, КП БР.12023/4, КП БР.12026/1, КП БР.12026/4, КП БР.12195/2 И КП БР.24054/1 (КО ПРИЛЕП) – ОПШТИНА ПРИЛЕП е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 38283, со  барање бр. 10-407/1 од  03.02.2022 година.

Потврда за заверка ЕВН