Решение за свикување седница и Дневен ред

   ОПШТИНА ПРИЛЕП  – Локална самоуправа Број 09-1309/1 27.04.2022 година

П р и л е п

Врз основа на член 24 став 2 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005,  11/2008, 9/2019 и 5/2020) донесувам:

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

за свикување на 11-та седница на Совет

на Општина Прилеп

СВИКУВАМ 11-та седница на Советот на Општина Прилеп на ден 04.05.2022 година (среда) со почеток во 12 часот, во големата сала на Општина Прилеп, со следниот предлог на:

 Д Н Е В Е Н   Р ЕД

 

  1. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање на Јавно Претпријатие за енергетски дејности.
  2. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп.
  3. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп.
  4. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за измена и дополнување на Годишниот план за вработување во 2022 година на ЈКП ,,Пазари” Прилеп.
  5. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.
  6. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец“-Прилеп за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.
  7. Предлог-Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас во водотеците во плански опфат на УПС Крстец, КО, Крстец Општина Прилеп.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Совет на Општина Прилеп

Дејан Проданоски с.р.

Решение за свикување седница и Дневен ред