Спроведување на јавен увид на УП за површински соларни и фотоволтаични

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20) и донесената ПРОГРАМА за финансирање...

Потврда за одобрување на УП за Трафостаница

Врз основа на челн 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за...

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА –УЛИЦА „ТРАЈКО НИКОЛОСКИ“- ДЕЛНИЦА ОД КРСТОСНИЦА СО УЛ. „ЛЕЦЕ КОТЕСКИ“ДО МОСТ НАД ГРАДСКА РЕКА ВО ПРИЛЕП Се потврдува...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и („Службен...

Одлука за неспроведување СЕА-Леништа

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена  За проектно-планската документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НОВ НИСКОНАПОНСКИ 0,4 KV КАБЕЛСКИ ВОД И ПОСТАВУВАЊЕ НА...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на Локална урбанистичко-планска документација за изградба на градби со намена А1 - Домување во станбени куќи на...

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Локална самоуправа Општина Прилеп   Врз основа на челн 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од...

Соопштение за ЈП и ЈА

БР._______________ од________________.2022 год. Прилеп Врз основа на член 35, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и...

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп, (“Службен гласник...

Јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ,163/16,...