СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат на УП со намена...

Бр. 10-700/1 од 15.03.2023 година Врска бр. 10-3240/1 од 29.12.2022 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на...

Оглас за СПРОВЕДУВАЧИ НА ОБУКА

Здружение на граѓани Центар за развој и едукација од Град Прилеп, има потреба од спроведување на верификувана обука за сертифицирање на 40 негуватели за...

ПОКАНА И ПРИЈАВА ЗА КАРНЕВАЛ „ПРОЧКА 2023“

ПОКАНА И ПРИЈАВА ЗА КАРНЕВАЛ „ПРОЧКА 2023“ Пријава за „Прочка 2023“ Покана за „Прочка 2023“

Проектна програма за површински соларни и фотоволтаични електрани

БР.10-525/2  од  15.02.2022 година  ПРИЛЕП Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план...

Се одобрува Планска програма за изработка на Урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана

БР.10-310/3  од  15.02.2022година  ПРИЛЕП Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на Планска програма за изработка на Урбанистички план вон населено место за...

Соопштение ЈП и ЈА 7.4.1

БР._______________ од________________.2022 год. Прилеп Врз основа на член 35, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и...

Спроведување јавен увид

Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план - Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр.2022, КП бр.2024, КП бр.2028, КП бр.2029, КП бр.2030,...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

ОПШТИНА ПРИЛЕП Локална самоуправа- Одделение за урбанизам и заштита на животната средина Врз основа на чл. 65 став (6) од Законот за животна средина (Сл. весник на...

Решение за одобрување на планска програма за изработка на ДУП за четврт 4, блок...

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на планска програма за изработка на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.1, БЛОК...

ЈАВЕН ПОВИК за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоупрва (“Службен весник на РМ” број 05/02) а согласно Програмата за доделување стипендии на студенти...