ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Локална самоуправа

Општина Прилеп

 

Врз основа на челн 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.225/20 и 219/21), барање за одобрување на урбанистички проект 10-409/1 од 03.02.2022 поднесено преку системот е-урбанизам, член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на Република Македонија бр.124/15) член 50, Точка 16 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/02) на ден 14.04.2022 година, Градоначалникот на Општина Прилеп донесе:

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ НА КП 1647/2, 1648/1,1648/2, 1649, 1652/5 И 1652/6 К.О. ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ НА КП 1647/2, 1648/1,1648/2, 1649, 1652/5 И 1652/6 К.О. ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП, со тех.бр. У-16/2021 од март 2022 год, изработен од Друштво за производство, градежништво и трговија ИЗОФАС ДОО Прилеп.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ НА КП 1647/2, 1648/1,1648/2, 1649, 1652/5 И 1652/6 К.О. ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 40238, со  барање бр. 10-409/1 од  03.02.2022 година.

 

Арх. бр. 10-409/6                                                            ОПШТИНА ПРИЛЕП

14.04.2022 година                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК

Прилеп                                                                            Борче Јовчески

 

3 УП за стопански и индустриски намени ко Варош – Прилеп корегирано_ 10-409-6 Потврда за заверка нова